Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Współpraca międzyorganizacyjna w wymiarze sprawiedliwości ... - Przemysław Banasik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Współpraca międzyorganizacyjna w wymiarze sprawiedliwości ... - Przemysław Banasik

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Przemysław Banasik

Tytuł: Współpraca międzyorganizacyjna w wymiarze sprawiedliwości – pożądany styl przywództwa

Słowa kluczowe: sieci międzyorganizacyjne, przywództwo, współpraca, menedżer sądowy, organizacja, wymiar sprawiedliwości

Dyscyplina: NAUKI O ZARZĄDZANIU

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Banasik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

E-mail autora: przemyslawbanasik@tlen.pl

Streszczenie: Organizacja wymiaru sprawiedliwości ewoluuje w kierunku systemu otwartego – sieciowego, pozwalającego na tworzenie wartości istotnych dla wszystkich interesariuszy. Zarządzanie procesami tworzenia i zawłaszczania wartości w przestrzeni międzyorganizacyjnej staje się kluczowym wyzwaniem menedżerskim i wymaga rozwoju kompetencji menedżerskich związanych ze współdziałaniem wśród kadry kierowniczej sądów. Dotychczasowa atomizacja sądów i brak powiązań pomiędzy nimi zostaje zastąpiona współpracą. Ten oddolny proces stawia menedżerów sądowych w nowej sytuacji – konieczności dzielenia się wiedzą i innowacjami wypracowanymi w kierowanych przez siebie jednostkach. Wymaga to swoistego instynktu kooperacyjnego, czy inaczej – zdolności sieciowej. Przemiana organizacji w kierunku systemu otwartego wyzwala zapotrzebowanie już nie tylko na menedżerów potrafiących sprawnie zarządzać sądem. Kluczową rolę dla rozwoju organizacji, a więc jej nieustającej zmiany w długim okresie czasowym, upatruje się w przywództwie. Celem artykułu jest identyfikacja pożądanego stylu przywództwa w sądownictwie.

Author: Banasik Przemysław, PhD

Title: Inter-organizational cooperation in justice system – desirable leadership style

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 53–61

Keywords: inter-organizational networks, leadership, cooperation, court manager, organization, justice system

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author'soffice address): Przemysław Banasik, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Przedsiebiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: przemyslawbanasik@tlen.pl

Abstract: Organization of justice system evolves into an open, network-centric system, which enables it to create values crucial to all its benefactors. Managing value-creation and value-appropriation processes within inter-organizational area becomes the key challenge for managers and requires development of managerial competences related to cooperation within the community of court managers. Current atomization of courts and lack of connections between them is being replaced by cooperation. This bottom-up process puts court managers in a new situation – one that requires sharing knowledge and innovations created within their institutions. It demands the cooperation instinct or – in other words – networking skills. Transformation of organizations into open systems elicits the demand for managers whose skills do not only limit to efficient management. What is being perceived as a crucial factor for organization development, which means its continuous, long-term change, is leadership. This article's objective is to identify the desirable leadership style for the judicial system.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00