Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Bezrobocie jako dysfunkcyjny czynnik małżeńsko-rodzinnego życia we współczesnej rodzinie polskiej - Urszula Bejma Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Bezrobocie jako dysfunkcyjny czynnik małżeńsko-rodzinnego życia we współczesnej rodzinie polskiej - Urszula Bejma

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Urszula Bejma

Tytuł: Bezrobocie jako dysfunkcyjny czynnik małżeńsko-rodzinnego życia we współczesnej rodzinie polskiej

Słowa kluczowe: bezrobocie, typy bezrobocia, skutki bezrobocia, ekonomiczna degradacja rodziny, konflikty rodzinne, psychologiczne i zdrowotne następstwa bezrobocia, obniżenie się szans życiowych bezrobotnych, patologie społeczne

Dyscyplina: SOCJOLOGIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Urszula Bejma, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

E-mail autora: u.bejma@uksw.edu.pl

Streszczenie: Bezrobocie to problem światowy, który nierozłącznie towarzyszy gospodarce kapitalistycznej. W Polsce bezrobocie pojawiło się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jako nowe zjawisko społeczne, uwarunkowane przemianami gospodarczymi w ramach tak zwanej transformacji systemowej. Bezrobocie niesie dla jednostki wiele negatywnych konsekwencji: ograniczone zostają jej środki do życia, zostaje pozbawiona kontaktów społecznych, pozycji społecznej oraz możliwości własnego rozwoju. Bezrobocie może też wywołać u osób nim dotkniętych negatywne postawy, konsekwencje zdrowotne, a czasem patologie społeczne. Oprócz pozostającej bez pracy jednostki bezrobocie dotyka także członków jej rodziny poprzez obniżenie się poziomu życia oraz jakości wypełnianych funkcji rodzinnych. Wskutek bezrobocia mogą bowiem ucierpieć więzi rodzinne oraz może obniżyć się jakość życia rodzinnego. Pojawiają się konflikty, presja, atmosfera niepokoju i niestabilności. Są to czynniki, które nie sprzyjają funkcjonowaniu grupy rodzinnej, zakłócając jej rytm.

Author: Bejma Urszula, PhD

Title: Unemployment as a dysfunctional factor of marriage and family life in contemporary Poland

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 111–120

Keywords: unemployment, types of unemployment, effects of unemployment, economic degradation of a family, family conflicts, psychological and health consequences of unemployment, decrease in life chances of the unemployed, social pathologies

Discipline: SOCIOLOGY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's Office address):Urszula Bejma, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Wydzial Nauk Historycznych i Spolecznych, ul. Woycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland

E-mail: u.bejma@uksw.edu.pl

Abstract: Unemployment is a global problem, that inherently accompanies capitalistic economy. In Poland unemployment emerged in the 90' of the last century as a new social and economic phenomenon, conditioned by system transformation. Unemployment has many negative consequences for an individual: his or her livelihood resources become limited, he or she is deprived of social contacts, social role and opportunities for personal development. Unemployment may also induce in people affected by it negative attitudes, health consequences, and sometimes social pathologies. In addition, unemployment affects not only individuals, but also members of their family, by lowering the standard of living and quality of family life. As a result of unemployment family ties may suffer and social family functions may be disturbed. In a family suffering from unemployment there are conflicts, pressure, atmosphere of anxiety and instability. These are factors that are not conducive to family unity, disturbing natural functions of the family.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00