Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kwota wolna od podatku dochodowego – istota i funkcja - Wojciech Wyrzykowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kwota wolna od podatku dochodowego – istota i funkcja - Wojciech Wyrzykowski

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Wojciech Wyrzykowski

Tytuł: Kwota wolna od podatku dochodowego – istota i funkcja

Słowa kluczowe: kwota wolna, podatek dochodowy, PIT

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Wojciech Wyrzykowski, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk

E-mail autora: wojciech.wyrzykowski@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Przyjęty przez polskiego ustawodawcę model opodatkowania osób fizycznych ma charakter progresywny, który przewiduje zerową stawkę podatkową, z uwagi na wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. Kwota ta stanowi mało poznane narzędzie realizacji zasady sprawiedliwości opodatkowania. Jednak w przyjętym w Polsce rozwiązaniu nie realizuje się doktrynalnych zasad jej funkcjonowania. Brak waloryzacji oraz to, że jest ona jedną z najniższych wartościowo kwot wolnych w krajach Unii Europejskiej powoduje, że nie spełnia przypisanej jej roli, zaś państwo uszczupla dochody również tych osób, które zarabiają poniżej minimum egzystencjonalnego. Nieprawidłowym jest rozpatrywanie podwyższenia kwoty wolnej od podatku jedynie w kontekście zmniejszenia wpływów budżetowych. Odpowiednia zmiana wpłynie na strukturę dochodów budżetowych w kierunku podatków pośrednich, zwiększy siłę nabywczą ludności, pobudzi popyt konsumpcyjny. Kwota wolna od podatku powinna być narzędziem długookresowej polityki podatkowej oraz realizacji sprawiedliwości opodatkowania osób fizycznych.

Author: Professor Wyrzykowski Wojciech

Title: The amount of tax-free income – the essence and function

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 85–94

Keywords: tax-free amount, income tax, PIT

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's Office address): Wojciech Wyrzykowski, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, ul. Traugutta 79, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: wojciech.wyrzykowski@zie.pg.gda.pl

Abstract: The model of taxation of natural persons adopted by the Polish legislator is progressive and provides a zero tax rate due to the introduction of tax- -free amount. This amount is a little known tool for implementing the principle of tax justice. However, the solution adopted in Poland does not pursue doctrinal principles for its operation. Lack of indexation, and the fact that it is one of the lowest amounts in the European Union, are the reasons that it does not fulfill its role, and the state reduces the income also of those who earn below the existential minimum. It is inappropriate to consider increasing of the tax-free amount only in terms of reducing budget revenue. Appropriate change will influence the structure of budget revenues in the direction of indirect taxes, increase the purchasing power of the population, and stimulate consumer demand. The tax-free amount should be a tool of a long-term tax policy and the implementation of fiscal justice.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00