Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Quo vadis, oeconomia? - Zenon Stachowiak  Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Quo vadis, oeconomia? - Zenon Stachowiak

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Zenon Stachowiak

Tytuł: Quo vadis, oeconomia?

Słowa kluczowe: myśl ekonomiczna, ekonomia, nowa ekonomia, nowa ekonomia instytucjonalna

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Zenon Stachowiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

E-mail autora: zenstach@wp.pl

Streszczenie: Artykuł zatytułowany „Quo vadis, oeconomia” podejmuje istotny dla współczesnej myśli ekonomicznej problem przyszłości ekonomii. Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest przeświadczenie, że dotychczasowy rozwój ekonomii w jej klasycznym nurcie nie jest w stanie wyjść ze sfery idei i przejść do sfery rzeczywistości. Narastający kryzys paradygmatu racjonalności i humanizmu nie sprzyja rozwiązywaniu dylematów rozwojowych współczesnej gospodarki światowej, pozostającej pod wpływem postępujących procesów globalizacji i regionalizacji. Poszukując nowego podejścia do ekonomii, Autor skoncentrował się na refleksji dotyczącej rozwoju ekonomii, określeniu istoty „nowej gospodarki” oraz „nowej ekonomii” oraz relacji między nimi, a także na propozycji orientacji dalszego rozwoju ekonomii na ekonomię instytucjonalną. Takie podejście wynika z przekonania, iż tzw. „nowa” ekonomia instytucjonalna lepiej rozwiązywałaby problemy współczesnego świata, jak również pełniłaby rolę zaplecza intelektualnego niezbędnego dla praktycznej orientacji człowieka, w rozwiązywaniu problemów współczesnej gospodarki światowej.

Author: Professor Stachowiak Zenon

Title: Quo vadis, oeconomia?

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 7–19

Keywords: economy thought, economy, new economy, new institutional economy

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Zenon Stachowiak, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Wydzial Nauk Historycznych i Spolecznych, ul. Woycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland

E-mail: zenstach@wp.pl

Abstract: The article entitled “Quo vadis, oeconomia” have taken an issue of economics' future important for the idea of modern economy. The starting point of undertaken considerations is the conviction that current classical mainstream economic development is not able to leave the realm of ideas and move into reality realm. Growing crisis of rationalistic and humanistic paradigm doesn't allow to solve dilemmas of the development of contemporary world economy, which stays under the influence of progressive globalization and regionalization processes. Searching for a new economics' approach, the Author has focused his reflections on economic development, and defined essence of “new economy” and “new economics”, as well as the relationship between them, and further development of economy into institutional economy. This approach stems from conviction that the “new” institutional economy would solve problems of modern world better, as well as play the role of the intellectual base necessary in the practical orientation in solving problems of modern global economy.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00