Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Efektywność funkcji podatkowych polskiego systemu podatkowego ... - Waldemar Szymański Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Efektywność funkcji podatkowych polskiego systemu podatkowego ... - Waldemar Szymański

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Waldemar Szymański

Tytuł: Efektywność funkcji podatkowych polskiego systemu podatkowego na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy od osób fizycznych, funkcje podatków

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Waldemar Szymański, Europejska Uczelnia Informatyczno- Ekonomiczna, Wydział Zarządzania i Administracji, ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa

E-mail autora: walszyx@wp.eu

Streszczenie: W artykule przedstawiono pogląd, według którego polski system podatkowy należy zakwalifikować jako nieefektywny ze względu na niski stopień realizacji funkcji podatkowych, jakie powinien pełnić w gospodarce rynkowej. Na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych wskazano, iż brak efektywnego systemu zachęt podatkowych oraz zmian dostosowawczych do sytuacji gospodarczej stanowi przyczynę zakłócenia funkcji redystrybucyjnej oraz stymulacyjnej systemu podatkowego. W oparciu o stałość struktury form opodatkowania podatników prowadzących działalność gospodarczą wskazano ograniczenia w funkcji stymulacyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych. W artykule nie ograniczono się wyłącznie do krytyki systemu podatkowego, określono także obszary wymagające zmian w celu zwiększenia jego efektywności.Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować między innymi następujące wnioski: zmiany w obowiązującym systemie podatkowym powinny uwzględniać w większym stopniu zmiany demograficzne kraju; wykorzystując system zachęt podatkowych, należy dążyć do wzmocnienia efektywności realizowanej polityki w zakresie migracji ludności, zapobiegania ubóstwu społeczeństwa; należy podjąć działania związane z zabezpieczeniem bazy podatkowej; należy rozpocząć prace związane z uproszczeniem systemu podatkowego w celu zapobiegnięcia procesowi inflacji prawa podatkowego; zmiany w systemie podatkowym powinny mieć na celu zminimalizowanie formalizmu związanego z rozliczeniami podatkowymi; zmiany w przywilejach podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych powinny uwzględniać zasadę kompensacji ulg i zwolnień podatkowych; zmiany w zakresie preferencji podatkowych podatników prowadzących działalność gospodarczą powinny skutkować zwiększeniem elastyczności form opodatkowania.

Author: Szymański Waldemar, PhD

Title: The tax functions' effectiveness of the Polish fiscal system on the example of personal income tax

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 71–84

Keywords: tax, personal income tax, tax functions

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's Office address):Waldemar Szymański, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna, Wydzial Zarzadzania i Administracji, ul. Modlinska 51, 03-199 Warszawa, Poland

E-mail: walszyx@wp.eu

Abstract: The article presents a view that the Polish tax system must be regarded as ineffective because of the low level of implementation of the tax functions, which it should serve in a market economy. On the example of personal income tax, it was indicated that the lack of an effective system of tax incentives, as well as changes made to adapt to the economic situation, are the causes of the malfunction of redistributive and stimulating functions of the fiscal system. Based on the stability of the structure of taxation forms for taxpayers engaged in business activities, the limitations in stimulating function of personal income tax were signalled. The article is not limited solely to criticism, it also identifies areas for change in order to increase tax effectiveness. On the basis of the analysis conducted in this paper the following proposals can be formulated: changes of the existing fiscal system should take the country's demographic changes into account to a greater extent; using a system of tax incentives, but should be sought to strengthen the effectiveness of the policies on population migration and prevention of the society poverty; actions concerning protection of the tax base must be undertaken; the work on the simplification of the tax system should begin in order to prevent tax law inflation process; changes in the tax system should be designed to minimize the formalism associated with tax settlements; changes in tax privileges in the area of personal income tax should take into account the principle of compensation of incentives and tax exemptions; changes in tax preferences of the taxpayers engaged in business activities should result in increased flexibility of taxation forms.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00