Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Regulacja zdatności arbitrażowej sporów w art. 1157 k.p.c. na tle prawno-porównawczym ... - Piotr Nazaruk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Regulacja zdatności arbitrażowej sporów w art. 1157 k.p.c. na tle prawno-porównawczym ... - Piotr Nazaruk

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Nazaruk

Tytuł: Regulacja zdatności arbitrażowej sporów w art. 1157 k.p.c. na tle prawno-porównawczym – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Słowa kluczowe: arbitraż, sąd arbitrażowy,

zdatność arbitrażowa, ugoda sądowa, Kodeks postępowania cywilnego

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Nazaruk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, 10–702 Olsztyn

E-mail autora: piotr.nazaruk@wp.pl

Streszczenie: W artykule przeprowadzono wykładnię polskiej regulacji zdatności arbitrażowej w art. 1157 k.p.c., określającej zakres sporów, które mogą być poddane przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Dokonano tu kompleksowej analizy prawa polskiego wraz z prezentacją historii procesu legislacyjnego Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego „Sąd polubowny (arbitrażowy)” uchwalonej w 2005 r. Ponadto przeprowadzono analizy i klasyfikacje obcych regulacji prawnych, które są tożsame z polską instytucją zdatności arbitrażowej (ang. arbitrability, niem. Schied.Ohigkeit, franc. arbitrabilite). De lege lata wskazano, iż art. 1157 k.p.c. sformułowany jest niejasno i wadliwie, a przez to jest źródłem licznych ryzyk prawnych. Przy ocenie zdatności arbitrażowej należy stosować przesłankę zdatności ugodowej sporu w sposób abstrakcyjny, a nie konkretnie indywidualny. De lege ferenda wskazano na potrzebę jak najszybszej zmiany ustawowego kryterium zdatności arbitrażowej. Znowelizowany art. 1157 k.p.c. otrzymałby następujące brzmienie: „Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty”.

Author: Nazaruk Piotr, PhD

Title: Regulation of arbitrability in the art. 1157 CCP in the context of legal-comparative background de lege lata and de lege ferenda

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 168–177

Keywords: arbitration, arbitration court, arbitrability, judicial settlement, Code of Civil Procedure

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Nazaruk, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Wydzial Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, 10–702 Olsztyn, Poland

E-mail: piotr.nazaruk@wp.pl

Abstract: The article presents the interpretation of the Polish regulation of arbitrability described by the Art. 1157 of the Civil Procedure Code (CCP) which defines the scope of disputes that may be settled by arbitrary court. A comprehensive analysis of the Polish law was carried out with the presentation of the history of the legislative process of the fifth part of the Code of Civil Procedure „arbitration court” enacted in 2005. Moreover, the analysis and classification of foreign regulations which are synonymous with the Polish institution of arbitrability were made. De lege lata, it was indicated that the Article 1157 of the CCP was formulated in an unclear way and therefore it is the source of numerous legal risks. When assessing the arbitrability of a dispute abstract conciliatory capability should be applied instead of individual conciliatory capability. De lege ferenda, the urgent need to change the legal definition of arbitrability was pointed out. The revised Art. 1157 CCP would receive the following wording: „The parties may submit for settlement by arbitrary courts disputes concerning property rights or non-property rights disputes, which may be the subject of a judicial settlement, with the exception of alimony”.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00