Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Strategia wyjścia Polski z procedury nadmiernego deficytu - Grażyna Ancyparowicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Strategia wyjścia Polski z procedury nadmiernego deficytu - Grażyna Ancyparowicz

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Grażyna M. Ancyparowicz

Tytuł: Strategia wyjścia Polski z procedury nadmiernego deficytu

Słowa kluczowe: budżet, dług publiczny, deficyt, ubezpieczenia społeczne

Dyscyplina: FINANSE

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Grażyna Ancyparowicz, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydział Finansów i Rachunkowości, ul. Harcerzy Września 3, 40–659 Katowice

E-mail autora: G.Ancyparowicz@gmail.com

Streszczenie: Sformułowanie kryteriów konwergencji nominalnej w Traktacie ustanawiającym Unię Europejską było podyktowane potrzebą zbadania stopnia spójności gospodarek krajów członkowskich. Kryteria te pozwalały na weryfikację ich gotowości do uczestnictwa w unii walutowej. Polska uczestniczy w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej na prawach państwa z derogacją, lecz nie zwalnia to naszego kraju z wypełniania kryterium fiskalnego. Przekroczenie referencyjnego poziomu deficytu sektora general government spowodowało podjęcie w 2009 r. przez KE procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec naszego kraju. Odpowiedzią na to wyzwanie był rządowy plan konsolidacji finansów publicznych. Po reformie OFE istnieją szanse wyjścia z procedury nadmiernego deficytu w planowanym terminie. Jednak trwała poprawa stanu finansów publicznych wymaga odejścia od doktryny neoliberalnej na rzecz interwencjonizmu państwowego.

Author: professor Ancyparowicz Grażyna M.

Title: Polish strategy to exit form excessive deficit procedure

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 115–131

Keywords: budget, public debt, deficit, social security

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Grażyna Ancyparowicz, Gornoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydzial Finansow i Rachunkowosci, ul. Harcerzy Wrzesnia 3, 40–659 Katowice, Poland

E-mail: G.Ancyparowicz@gmail.com

Abstract: The formulation of the nominal convergence criteria in the Treaty establishing the European Union was dictated by the need to examine the degree of consistency in the economies of Member States. These criteria enabled verification of their readiness to participate in the Monetary Union. In particular, establishment of the fiscal criterion was aimed to impose financial discipline. Poland participates in the third stage of Economic and Monetary Union on the rights of the State with a derogation, however, it does not exempt our country from fulfilling the fiscal criterion. Exceeding the reference level of the general government sector's deficit triggered EC's initialization of Excessive Deficit Procedure (EDP) against our country in 2009. The answer to this challenge was the government's plan to consolidate public finances. After the reform of open pension funds we can expect decision to close Excessive Deficit Procedure. at planned time. However, the sustained improvement of public finances requires a departure from the neoliberal doctrine in favor of state intervention.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00