Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o SKOK - Piotr Zakrzewski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o SKOK - Piotr Zakrzewski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

Tytuł: Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Słowa kluczowe: spółdzielnia, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, kasa, bank, parabank, nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: REFERAT KONFERENCYJNY

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Zakrzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa, II Katedra Prawa Cywilnego, Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin

E-mail autora: zakrzew@kul.pl

StreszczenieUstawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw dokonała zasadniczej przebudowy dotychczasowego modelu nadzoru nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (dalej: kasy) i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (dalej: Kasa Krajowa). Kasa jest spółdzielnią kredytową dokonującą pewnych czynności bankowych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, z tym że w jej przypadku aktualne są ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe. Z perspektywy przedmiotu działalności nie różni się ona od banku spółdzielczego, który podobnie jest spółdzielnią dokonującą czynności bankowych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, ale w znacznie szerszym od kasy zakresie. Oba podmioty są adresatami regulacji nadzorczych, co powoduje, że aktualne staje się pytanie o zakres dopuszczalnych ograniczeń przedmiotowych w wypadku kas po rozszerzeniu zakresu nadzoru realizowanego przez KNF oraz o sam model regulacji nadzorczej adresowany oddzielnie do banków i kas. Niezbędne jest dokonanie charakterystyki zagrożeń i instrumentów nadzorczych mających zastosowanie wobec kas, w szczególności chodzi tu o fundusze własne kasy, obowiązki informacyjne kasy, wpływ KNF ograniczający zakres działalności kasy, strukturę organizacyjną kasy i jej działalność. Analiza poszczególnych unormowań nadzorczych prowadzi do wniosku, że nasuwają one – podobnie, jak jest to nieraz na tle ustawy Prawo bankowe, która stanowi pierwowzór omawianej regulacji – problemy interpretacyjne, a niekiedy także budzi zastrzeżenia merytoryczne i konstytucyjne.

Author: Professor Zakrzewski Piotr

Title: Critical observations on supervisory regulations contained in the Act on cooperative savings and credit unions

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4 (61), pages: 115–125

Keywords: cooperative, cooperative savings and credit union, credit union, bank, nonbank, the supervision of the Polish Financial Supervisory Authority

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: CONFERENCING PAPER

Publication order reference (First author's office address): Piotr Zakrzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydzial Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa, II Katedra Prawa Cywilnego, Al. Raclawickie 14, 20–950 Lublin, Poland

E-mail: zakrzew@kul.pl

Abstract: The Act of 19 April 2013 amending the Act on cooperative savings and credit unions and other acts made fundamental alteration of the previous model of supervision over the activities of cooperative savings and credit unions (further: credit union) and the National Association of Credit Unions (further: National Association). Credit union is a credit cooperative performing some banking activities in the course of its business activities, except that in its case the subjective and objective limitations are valid. From the perspective of the subject its activity does not differ from a cooperative bank's, which is similar in making the co-operative banking activities in the course of business activities, but in a much wider range than a credit union. Both subjects are subordinated to supervisory regulations, which means that the question of the scope of permissible subject limitations of credit unions after the extension of the scope of surveillance carried out by the PFSA becomes current, and of the model of control regulation addressed separately to banks and credit unions. It is necessary to characterize the risks and regulatory instruments applicable to credit unions, in particular credit union's own funds, credit union's reporting obligations, the impact of PFSA on limiting the scope of credit union's activities, credit union's organizational structure and its activities. Analysis of the various regulatory norms leads to the conclusion that they rise – likewise the Banking Act, which is the prototype of the present regulation – interpretation problems, and sometimes also objections on the basis of merit and constitutional.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00