Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Polska bankowość spółdzielcza oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ... - Andrzej Bałaban Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Polska bankowość spółdzielcza oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ... - Andrzej Bałaban

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. zw. dr hab. Andrzej Z. Bałaban

Tytuł: Polska bankowość spółdzielcza oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako niezbędny element polskiego i unijnego rynku usług finansowych

Słowa kluczowe: rynek finansowy, spółdzielczość

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: REFERAT KONFERENCYJNY

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Andrzej Bałaban, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, ul. Narutowicza 17A, 70–240 Szczecin

E-mail autora: a.balaban@o2.pl

StreszczeniePolski i europejski rynek finansowy oparty jest na ogólniejszej zasadzie społecznej gospodarki rynkowej. Bankowość spółdzielcza i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są równouprawnionymi elementami tego rynku, w stosunku do których niedopuszczalne są żadne elementy dyskryminacji politycznej, prawnej i ekonomicznej. Z uwagi na pełnioną przez nie funkcję społeczną, świetnie wpisują się też w funkcje społeczne Unii Europejskiej. Obowiązująca Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej dodatkowo – obok traktatów – gwarantuje silną pozycję spółdzielczości finansowej chroniąc jej prawo do swobody działalności gospodarczej i prawa majątkowe.

Author: Professor Bałaban Andrzej Z.

Title: Polish cooperative banking and cooperative savings and credit unions as an essential element of Polish and European Union financial market

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4(61), pages: 107–114

Keywords: financial market, cooperatives

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: CONFERENCING PAPER

Publication order reference (First author's office address): Andrzej Bałaban, Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, ul. Narutowicza 17A, 70–240 Szczecin, Poland

E-mail: a.balaban@o2.pl

Abstract: Polish and European financial market is based on the more general principle of the social market economy. Cooperative banking and cooperative savings and credit unions are such parts of the market that have equal rights to the others, and toward which there shall not be any discrimination elements of political, legal and economic nature. Due to their social function, they fit well into social functions of the European Union. The existing Charter of Fundamental Rights of the European Union- next to treaties – also ensures a strong position of financial cooperatives, protecting its right to freedom of economic activity and property rights.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00