Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Poszukiwanie optymalnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Poszukiwanie optymalnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Leszek Michalczyk

Tytuł: POSZUKIWANIE OPTYMALNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, zarządzanie operacyjne

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja jednego ze sposobów tworzenia pożądanych modeli kultury organizacji. Kulturę organizacji zdefiniowano jako czynnik służący motywowaniu pracowników. Pierwszym etapem kształtowania kultury organizacji jest określenie jej pożądanego charakteru. W tym celu można wykorzystać metody uznawane jako właściwe dla definiowania procesu decyzyjnego. Metodami tymi są metody wielokryterialne. Spośród tych metod za najwłaściwszą uznano metodę AHP. Wykorzystanie metody AHP ma miejsce w oparciu o tworzenie panelu doradców.

Artykuł składa się z części teoretycznej, w której prezentuje się syntetyczną analizę pojęcia kultury organizacji. Cześć empiryczną stanowi analiza przypadku. Artykuł kończy ujęcie modeli addytywnych pożądanej kultury organizacji. Analiza zastosowana w niniejszym artykule może być wykorzystana jako modelowa również w innych przedsiębiorstwach przy uwzględnieniu ich specyfiki oraz możliwości i oczekiwań właścicieli.

Authors: Michalczyk Leszek

Title: FINDING AN OPTIMAL ORGANIZATIONAL CULTURE OF A BUSINESS ENTERPRISE (Poszukiwanie optymalnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.)

Keywords: organizational culture, operational management

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, Instytut Ekonomii i Zarzadzania, ul. Prof. Stanislawa Lojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The goal of this article is to present one of the methods of desired organizational culture models’ creation. Organizational culture is defined as a factor, which function is to motivate employees. The first phase of shaping organizational culture consists in determining its desired character. For this purpose, we may resort to methods which are accepted as appropriate in defining the decision process. These methods are multi-standard. From among the methods, the AHP method has been considered as most suitable. The use of the AHP method bases upon the creation of a board of advisors.

The article contains a theoretical section, which presents synthetic analysis of the notion of organizational culture. The empirical section consists in a case analysis. A description of additive models of desired organizational culture ends the article. The analysis conducted in the present article may be used as a model for analyses in different companies, provided that their specific characteristics, abilities and their owners’ expectations are taken into account.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00