Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ograniczanie ryzyka w procesie samoorganizacji systemu zarządzania bankiem - Anita Szyguła Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ograniczanie ryzyka w procesie samoorganizacji systemu zarządzania bankiem - Anita Szyguła

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Anita Szyguła

Tytuł: OGRANICZENIE RYZYKA W PROCESIE SAMOORGANIZACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA BANKIEM

Słowa kluczowe: system zarządzania ryzykiem, samoorganizacja systemu, właściwości samoorganizacji

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anita Szyguła, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Wydział Ekonomiczno Techniczny, Zakład Finansów i Rachunkowości, ul. Peryferyjna 15, 25 – 562 Kielce

E-mail autora: szyga@klc.vectranet.pl

Streszczenie:  W opracowaniu został przedstawiony system zarządzania ryzykiem banku w aspekcie samoorganizacyjnym. Wskazano, że w polskim prawodawstwie banki zostały zobligowane do samoorganizacji przez tworzenie we własnym zakresie organów statutowych, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy oraz przez wewnętrzne regulacje strategii, polityk i procedur w zakresie tworzenia systemu zarządzania ryzykiem, zależnie od wielkości banku. Przedstawiono strukturę systemu, a także zdefiniowano system zarządzania ryzykiem, jako ogół zintegrowanych przedsięwzięć, które mają na celu analizę ryzyka, sterowanie ryzykiem i kontrolę tych przedsięwzięć. Wykazano dynamiczny charakter systemu zarządzania ryzykiem, jako procesu samoorganizacji. W wyniku porównania właściwości systemu w teorii systemów z właściwościami systemu zarządzania ryzykiem banku ustalono, że w Polsce według prawa obowiązuje ścisła integracja środowiska wewnętrznego banku ze środowiskiem zewnętrznym, a systemy i elementy systemów zarządzania ryzykiem banku oraz ich współdziałanie mają formy i spełniają funkcje analogiczne do parametrów systemów społecznych w ujęciu teoretycznym Niklasa Luhmanna i Avenira Ujomowa.

Authors: Szyguła Anita, PhD

Title: SELF-ORGANIZATION OF BANK’S RISK MANAGEMENT SYSTEM (Ograniczanie ryzyka w procesie samoorganizacji systemu zarządzania bankiem.)

Keywords: risk management system, self-organization of system, self-organization traits

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Anita Szyguła, Wyzsza Szkola Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Wydzial Ekonomiczno Techniczny, Zaklad Finansow i Rachunkowosci, ul. Peryferyjna 15, 25 – 562 Kielce, Poland

E-mail: szyga@klc.vectranet.pl

Abstract:  The presented article is an attempt to introduce a system of bank’s risk management in the aspect of self-organization. It has been indicated that within Polish legislation banks are obligated to self-organize through the creation of statutory organs, organizational units and job positions, as well as through inner regulations of strategies, policies and procedures relating to the construction of risk management system depending on the size of a bank. The structure of the system has been presented and the risk management system has been defined, as the entirety of integrated ventures that aim to analyze risks, manage risks, and control these undertakings. Moreover, the dynamic characteristic of risk management system, as a self-organization process, has been demonstrated. As a result of comparison between system traits in system theory and the traits of risk management system it has been concluded that in Poland, in accordance to the law, inner environment of the bank is strictly integrated with its outer environment. Furthermore risk management systems, their elements and correlations display forms and functions analogous to social system parameters as described by Niklas Luhmann and Avenir Ujomow.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00