Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Dance macabre z Lechem Kaczyńskim Spojrzenie z perspektywy teorii mimetycznej Rene Girarda - Marek Zambrzycki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Dance macabre z Lechem Kaczyńskim Spojrzenie z perspektywy teorii mimetycznej Rene Girarda - Marek Zambrzycki

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Marek Zambrzycki

Tytuł: DANCE MACABRE Z LECHEM KACZYŃSKIM. PATRZĄC PRZEZ PRYZMAT MIMETYCZNEJ TEORII RENE GERARDA

Słowa kluczowe: kozioł ofiarny, mimetyzm, naśladownictwo, Lech Kaczyński, palikotyzm, agresja polityczna, Rene Girard, Gurdżijew, PO, PiS

Dyscyplina: POLITOLOGIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: zambrzycki.marek@gmail.com

Streszczenie: Po aferze Rywina, która była przejawem istnienia postkolonialnego układu, tworzonego przez sieć antyrozwojowych grup interesu (ARGI), główne partie opozycyjne- PO i PiS- obiecywały sanację państwa oraz życia publicznego. W wyborach z 2005 roku stanęły naprzeciwko siebie. Platforma i jej lider przegrali podwójne starcie i chcąc odróżniać się od PiS, przejmując retorykę sił ARGI stanęli w roli obrońców status quo. Medialny atak sił reprezentujących ARGI doprowadził do wytworzenia niebywałego kryzysu społeczno-politycznego i zmobilizowania dużej części społeczeństwa przeciwko PiS i Lechowi Kaczyńskiemu. Kaczyńscy stali się głównymi wrogami publicznymi, zostali wykreowani na winnych całego kryzysu oraz wskazani na kozłów ofiarnych. Artykuł odpowiada na pytanie, jaki mechanizm stoi za procesem anihilacji obozu L. Kaczyńskiego. Autor przy odpowiedzi na problem badawczy posłużył się teorią mimetyczną francuskiego antropologa Rene Girarda. Po omówieniu jej głównych założeń, spogląda na główną osobę dramatu oraz analizuje wypowiedzi jego przeciwników, doszukując się czterech stereotypów mimetycznych (kryzysu odróżnorodnienia, zbrodni odróżnorodniającej, selekcji ofiarniczej oraz przemocy) w sferze praxis. Wszystkie stereotypy zostały szeroko omówione i okraszone bogatym zbiorem cytatów. Na koniec autor przygląda się zjawisku palikotyzmu, który stanowi szczególny rodzaj agresji politycznej.

Authors: Zambrzycki Marek

Title: DANSE MACABRE WITH LECH KACZYŃSKI. LOOKING THROUGH THE LENSE OF MIMETIC THEORY OF RENE GIRARD. (Danse macabre z Lechem Kaczyńskim. Spojrzenie z perspektywy teorii mimetycznej Rene Girarda )

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2011, vol: 14., number: 3(52), pages: 7–21

Keywords: scapegoat, mimetism, imitation, Lech Kaczyński, palikotism, political aggression, Rene Girard, Gurdżijew, Civic Platform, Law and Justice

Discipline: POLITICAL SCIENCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: zambrzycki.marek@gmail.com

Abstract: After Rywin affair, which was a manifestation of the existence of post-colonial system, created by a network of anty-development interest groups (ADIG), the main opposition parties, Civic Platform and Law and Justice promised to reform the state and public life. In the elections of 2005 they stood opposite each other. The Civic Platform and its leader lost the dual encounter and, wanting to stand out from the Law and Justice, taking the rhetoric of ADIG forces, stood in the role of the status quo defenders. Media attack of forces representing ADIG led to the production of unprecedented socio-political crisis and mobilization of a large part of society against the Law and Justice and Lech Kaczynski. Kaczynski brothers became the major public enemies, they were said to be guilty of creating the whole crisis, and were designated for scapegoats. This article answers the question, what mechanism is behind the annihilation process of L. Kaczynski's camp. The Author, while answering to the research problem, used the mimetic theory of French anthropologist- Rene Girard. After discussing its main assumptions, he looks at the main person of this drama and analyzes expression of his opponents, looking for four mimetic stereotypes (non-diversed crisis, non-diversed crime, sacrificial selection and violence) in the sphere of praxis. All the stereotypes have been widely discussed and exampled with a rich collection of quotations. Finally, the Author looks at the phenomenon of palikotism, which is a special kind of political aggression.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00