Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kilka uwag o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ... - Jacek Skoczek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kilka uwag o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ... - Jacek Skoczek

Tylko online

12,00 zł

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Jacek F. Skoczek

Tytuł: KILKA UWAG O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM, UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI BANKÓW ORAZ ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Z DNIA 23 KWIETNIA 2013 ROKU

Słowa kluczowe: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, uporządkowana likwidacja, bank pomostowy, Rada Ministrów, kontrola Sądów Administracyjnych

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jacek Skoczek, Kancelaria Adwokacka JM Joanna Mędrzecka, Piotr Wachowiak, Jacek Skoczek Sp. k.; ul. Krasickiego 8/2, 81–867 Sopot

E-mail autora: skoczekjacek@gmail.com

StreszczenieW ostatnim czasie na stronach Rady Ministrów ukazał się rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 23 kwietnia 2013 roku. Projekt ten jest efektem propozycji Komisji Europejskiej w sprawie wypracowania przez Państwa Członkowskie odpowiednich procedur postępowania z instytucjami finansowymi zagrożonymi upadłością. Rządowy projekt ustawy wprowadza kilka nowych, interesujących instytucji, w tym tzw. bank pomostowy, którego jedynym udziałowcem byłby Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do takiego banku miałoby być przeniesione likwidowane przedsiębiorstwo bankowe w całości lub części w celu kontynuowania przez ten bank świadczenia usług i prowadzenia działalności; bank pomostowy nie podlegałby upadłości. Jednakże ustawa wprowadza także wiele kontrowersyjnych rozwiązań, mających np. na celu wyłączenie drogi kontroli sądowej poprzez uniemożliwienie sądowi administracyjnemu uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o rozpoczęciu postępowania uporządkowanej likwidacji, czy też skrócenie terminów zaskarżania decyzji administracyjnych w tym przedmiocie. Autor artykułu stara się pokrótce przedstawić rządowy projekt ustawy oraz scharakteryzować szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niesie, również w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Author: Skoczek Jacek F.

Title: A FEW COMMENTS ABOUT THE GOVERNMENT'S DRAFT LAW ON THE BANK GUARANTEE FUND, ORDERLY BANKS' LIQUIDATION AND THE AMENDMENTS TO CERTAIN OTHER ACTS OF APRIL 23, 2013 (Kilka uwag o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 23 kwietnia 2013 roku)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 2(59), pages: 113–117

Keywords: Bank Guarantee Fund, orderly liquidation, bridge bank, Council of Ministers, control of Administrative Courts

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jacek Skoczek, Kancelaria Adwokacka JM Joanna Medrzecka, Piotr Wachowiak, Jacek Skoczek Sp. k.; ul. Krasickiego 8/2, 81–867 Sopot, Poland

E-mail: skoczekjacek@gmail.com

Abstract: Recently the Council of Ministers' website released a government draft law on the Bank Guarantee Fund, an orderly liquidation of banks and on amendments to certain other acts of April 23, 2013. This project is the result of the European Commission's proposals on the development of appropriate procedures for dealing with financial institutions at risk of bankruptcy by Member States. The government draft law introduces a number of new and interesting institutions, including the so-called bridge bank, of which the sole shareholder would be the Bank Guarantee Fund. To such a bank would be transferred the liquidated bank company in the whole or in part in order to continue providing services and being established. Bridge bank could not be bankrupt. However, the Act also introduces a number of controversial solutions such as eliminating the judicial control channel by preventing judicial review of the administrative court to quash or annul the decision of opening of an orderly liquidation procedure, or reducing the time needed to appeal administrative decisions in this regard. The article attempts to briefly introduce a government draft law and characterize the opportunities and risks that come with it, including those in relation to credit unions.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00