Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Specyfika obligacji zamiennych emitowanych przez spółki publiczne - Michał Rozmus Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Specyfika obligacji zamiennych emitowanych przez spółki publiczne - Michał Rozmus

Tylko online

12,00 zł

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Michał Rozmus

Tytuł: SPECYFIKA OBLIGACJI ZAMIENNYCH EMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKI PUBLICZNE

Słowa kluczowe: obligacje, obligacje zamienne, instrumenty dłużne, obligacje korporacyjne, papiery zamienne, giełda, emisje obligacji, instrumenty dłużne korporacyjne

Dyscyplina: EKONOMIA, FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: mrozmus@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Upublicznienie rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce umożliwiło spółkom bardziej efektywne pozyskiwanie środków finansowych poprzez zaciąganie długu u wierzycieli detalicznych, równolegle z istniejącą już możliwością pozyskiwania kapitałów własnych. Rynek ten otworzył także spółkom publicznym drogę do emisji obligacji zamiennych, które z kolei bez obecności instrumentów udziałowych emitenta na rynku publicznym, stają się problematyczne dla potencjalnych inwestorów. Trudno jest patrzeć na opcję zamiany obligacji na akcje bez znajomości wartości rynkowej kapitału własnego dłużnika. Z drugiej strony emitenci są na własny sposób ostrożni w zakresie odroczonego w czasie zwiększania kapitału własnego poprzez emisję walorów zamiennych. Jedni dają bardzo niskie szanse nabywcom obligacji na opłacalność konwersji, natomiast inni otrzymują oświadczenia od obligatariuszy w pierwszych dostępnych terminach wykonania opcji zamiany. Czy emitenci w ten sposób wykorzystują instrumenty zamienne do celu, któremu one tak naprawdę powinny służyć?

Author: Rozmus Michał, PhD student

Title: THE SPECIFICITY OF THE CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY PUBLIC COMPANIES (Specyfika obligacji zamiennych emitowanych przez spółki publiczne)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 2(59), pages: 71–81

Keywords: bonds, convertible bonds, debt instruments, corporate bonds, convertible securities, stock market, bond issue, corporate debt instruments

Discipline: ECONOMICS, FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: mrozmus@zie.pg.gda.pl

Abstract: Publicity of corporate debt instruments' market in Poland has enabled companies to more effectively raise funds by borrowing from retail creditors, parallel to the existing ability to raise equity capital. This market has also opened the way for public companies to issue convertible bonds, which, in turn, without the presence of the issuer's equity securities in the public market, become problematic for potential investors. It is difficult to think of the option to convert the bonds into shares without knowing the market value of equity of the debtor. On the other hand, issuers are careful, when raising capital deferred in time, through the issuance of fungible security. Some give bond buyers a very low chance of the profitability of conversion, while others receive a statement from the bondholders in the first available terms of executing conversion option. Do issuers in this way use convertible instruments for the purpose, which they are actually supposed to serve?

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00