Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Umowa kredytu bankowego jako źródło finansowania mikro, małych i ... - Piotr Kubiński, Marta Kubińska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Umowa kredytu bankowego jako źródło finansowania mikro, małych i ... - Piotr Kubiński, Marta Kubińska

Tylko online

12,00 zł

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Piotr Kubiński, Marta Kubińska

Tytuł: UMOWA KREDYTU BANKOWEGO JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – UWAGI PRAWNO-EKONOMICZNE

Słowa kluczowe: umowa kredytu bankowego, umowa o kredyt bankowy, zdolność kredytowa, kredyt, rodzaje kredytu, kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, kredyt wekslowy, kredyt preferencyjny, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, sektor MSP

Dyscyplina: EKONOMIA, PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Kubiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Warszawska 98, 10–702 Olsztyn

E-mail autora: Piotr Kubiński – kupio@gazeta.pl

StreszczenieRozwijające się rynki kapitałowe i finansowe stwarzają przedsiębiorcom coraz lepsze warunki do pozyskiwania środków na finansowanie działalności zarówno bieżącej, jak i inwestycyjnej. Tak jest również na polskim rynku finansowym. W Polsce praktycznie każdy bank ma w swojej ofercie produkty skierowane do firm z sektora gospodarki. Jest to naturalna konsekwencja rozwoju rynku finansowego. Dominującą grupą podmiotów gospodarczych są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor MSP), stąd konieczność wyjścia naprzeciw ich potrzebom. Banki, by utrzymać swą pozycję na rynku i być nadal liczącym się konkurentem w segmencie kapitałowym, muszą uwzględniać również potrzeby tego sektora. Przedsiębiorca tego typu, który rozpoczyna działalność gospodarczą, może być doskonałym obiektem zainteresowania dla banku, ponieważ jego potencjał stanowi źródło przyszłych dochodów dla instytucji finansowej, jeżeli będzie ona w stanie zapewnić klientowi odpowiedni poziom usług. Dlatego tak ważne jest skonstruowanie przez bank odpowiedniej oferty produktowej dla sektora MSP. Istotną rolę w tym zakresie spełnia umowa kredytu bankowego. W teorii i praktyce wyróżnia się różne rodzaje kredytów. Kredytobiorca może korzystać jednocześnie z kilku rodzajów kredytów. Wiele kredytów ma ogromne zastosowanie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze MSP. Na polskim rynku finansowym nie brakuje banków, które zainwestowały w odrębne placówki przeznaczone wyłącznie dla klientów biznesowych. Rosnąca konkurencja w sektorze bankowym sprawiła, że wiele banków dostrzegło potrzeby kredytowe mikro, małych i średnich firm i stworzyło dla nich odpowiednie pakiety usług. Celem Autorów było wyraźne wskazanie aspektów prawno-ekonomicznych umowy kredytu bankowego, jako zewnętrznego finansowego środka rozwoju przedsiębiorców sektora MSP.

Authors: Kubiński Piotr, PhD, Kubińska Marta

Title: BANK CREDIT AGREEMENT AS A SOURCE OF FINANCING MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES – LEGAL AND ECONOMIC NOTICES (Umowa kredytu bankowego jako źródło finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – uwagi prawno-ekonomiczne)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 2(59), pages: 100–109

Keywords: bank credit agreement, agreement on bank credit, creditworthiness, credit, types of credit, investment credit, working-capital credit, bill of exchange credit, preferential credit, economic activity, entrepreneur, micro, small and mediumsized enterprises, SMEs

Discipline: ECONOMICS, LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Kubinski, Uniwersytet Warminsko-Mazurski Wydzial Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Warszawska 98, 10–702 Olsztyn, Poland

E-mail: Piotr Kubinski – kupio@gazeta.pl

Abstract: Developing capital and financial markets create better and better conditions for raising funds to finance both current and investment activity for entrepreneurs. This is so in the Polish financial market too. In Poland almost every bank has in its offer products aimed at companies in the sector of the economy. It is a natural consequence of the development of the financial market. The dominant group of business entities are micro, small and medium-sized enterprises (SMEs), hence there is a need to cater for their needs. Banks, to maintain their market position and continue to be a major competitor in the segment of capital, must also take into account the needs of this sector. Entrepreneur of this type that starts a business, can be a great object of interest to the bank because of his potential to be a source of future revenue for the financial institution, if it is able to provide the customer with an appropriate level of services. It is therefore important for bank to construct an appropriate product offer for the SME sector. An important role in this area fulfils the bank credit agreement. In theory and practice we distinguish different types of loans. The borrower can use several types of credits at the same time. Many credits are of great use in starting and running a business in the SME sector. In the Polish financial market there are banks that have invested in a separate facilities designed exclusively for business customers. Increasing competition in the banking sector has led to situation that many banks have recognized the credit needs of micro, small and medium-sized businesses and created the appropriate packages of services for them. The aim of the Authors was a clear indication of the legal and economic aspects of the bank credit agreement, as an external finance means of development for SME sector.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00