Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Finansowanie rolnictwa ekologicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej - Urszula Motowidlak Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Finansowanie rolnictwa ekologicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej - Urszula Motowidlak

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr Urszula Motowidlak

Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania, Uniwersytet w Łodzi

Finansowanie rolnictwa ekologicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej (s. 176–184)

Artykuł poświęcony jest finansowaniu polskiego rolnictwa ekologicznego po wejściu Polski do UE. Głównym obszarem analizy są zmiany zasad udzielania wsparcia finansowego, jakie dokonały się w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego. Bowiem mają one bezpośredni wpływ na strukturę ekogospodarstw oraz areał upraw ekologicznych. Rozszerzenie wsparcia finansowego dla rolnictwa ekologicznego oraz wprowadzenie stabilnych warunków prawnych wyraźnie przyczyniło się do rozwoju tej formy gospodarowania. Zwrócono uwagę na duże zróżnicowanie zainteresowania dotowaniem rolnictwa ekologicznego w poszczególnych województwach. W latach 2004-2006 roku liczba wniosków o dotacje z tytułu poniesionych kosztów kontroli oraz o dopłaty w ramach pakietu rolnictwa ekologicznego wzrosła prawie 3-krotnie, przy czym największą aktywnością wykazali się rolnicy ubiegający się o certyfikat zgodności produkcji. Najwięcej wniosków o dotacje złożyli rolnicy z województw: małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Na podstawie złożonych wniosków dla poszczególnych rodzajów upraw oszacowano, iż wielkość powierzchni, do której udzielono dopłat w 2006 roku była 3-krotnie większa niż w 2004 roku, z czego ponad 67% dotowanej powierzchni dotyczyło upraw bez certyfikatu. W artykule zaznaczono jednocześnie dynamiczny wzrost areału plantacji jagodowych i sadowniczych oraz upraw rolniczych, na które w analizowanym okresie wypłacono największe kwoty dofinansowania.

Urszula Motowidlak, PhD

Logistics Chair, Faculty of Management, University of Lodz

Financial Suport for Organic Farming after Poland's Membership in European Union (p. 176–184)

The article presents the financial support of Polish organic farming after Poland's membership in EU. The main area of analysis were the changes of financial support's rules, grantes for organic farming, since they have a direct influence on the organic farms' structure and on the organic farming area. The enlargement of financial support for organic farming and introducing stable legal conditions contributed expressly to the development of this form of agricultural activity. The attention has been paid to different interests of organic farming support in particular Poland's regions. In 2004–2006 the amount of financial support applications for born control costs and support within the organic farming package increased almost three times and the greatest activity was shown by farmers who applied for an accordance production certificate. The greatest part of applications was made by farmers from regions: małopolski, podkarpacki, mazowiecki, świętokrzyski and lubelski. On the basis of the made applications for particular types of crops it was estimated that the in 2006supported area was three times greater than in 2004 and 67 percent of it concerned the crops without certification. In the article attention was also paid to increase of areas of fruit-organic farming and berry plantations and to most supported organic farming areas in analyzed period.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00