Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wybrane czynniki ekonomiczno-prawne wpływające na ... - Przemysław Banasik, Paula Gieda, Agnieszka Zimmermann Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wybrane czynniki ekonomiczno-prawne wpływające na ... - Przemysław Banasik, Paula Gieda, Agnieszka Zimmermann

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Przemysław Banasik, dr Agnieszka E. Zimmermann, Paula Gieda

Tytuł: Wybrane czynniki ekonomiczno-prawne wpływające na wybór miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: Unia Europejska, przedsiębiorca, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja przedsiębiorcy

Dyscyplina: EKONOMIA, PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Banasik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdańsk; Agnieszka Zimmermann, Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: Przemysła Banasik – przemyslawbanasik@tlen.pl

Paula Gieda – paulagieda@wp.pl

Agnieszka Zimmermann – agnieszkazimmermann@gumed.edu.pl

StreszczenieNa tle ogólnych założeń związanych ze swobodą przedsiębiorczości, wskazać wypada, że na podjęcie decyzji o wyborze miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (pre-przedsiębiorcę) nie bez wpływu pozostaje ogólna konstatacja wypływająca z uregulowań prawa wspólnotowego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z nią, przedsiębiorca ma, co prawda, możliwość wyboru Państwa Członkowskiego, gdzie rozpocznie lub będzie kontynuował proprzedsiębiorcze zachowania, ale wybór ten automatycznie determinuje oddziaływanie wszystkich przepisów wewnętrznych tego państwa na takiego przedsiębiorcę. Chodzi tu zarówno o bariery prawne, jak i ekonomiczne, do których zaliczymy: formę organizacyjno-prawną, w jakiej przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, procedurę i wymogi związane z rejestracją przedsiębiorcy, fiskalizm narzucony przez państwo, uwarunkowania społeczno- ekonomiczno-prawne, a także czynniki makro- i mikroekonomiczne. Mając na względzie te uwarunkowania, Autorzy podjęli się próby przybliżenia wpływu niektórych czynników na wybór przez przedsiębiorcę miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Authors: Banasik Przemysław, PhD; Zimmermann Agnieszka E., PhD; Gieda Paula

Title: Economic and law factors having an effect on choosing location of economic activity in countries of European Union (Wybrane czynniki ekonomiczno-prawne wpływające na wybór miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60 (3), pages: 67–77

Keywords: European Union, entrepreneur, location of economic activity, registered office, registration of entrepreneur

Discipline: ECONOMICS, LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Przemysław Banasik, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Przedsiebiorczosci i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdansk, Poland; Agnieszka Zimmermann, Gdanski Uniwersytet Medyczny, Zaklad Zarzadzania w Pielegniarstwie, ul. Debinki 7, 80–952 Gdansk, Poland

E-mail: Przemysła Banasik – przemyslawbanasik@tlen.pl

Agnieszka Zimmermann – agnieszkazimmermann@gumed.edu.pl

Paula Gieda – paulagieda@wp.pl

Abstract: Against the background of the general principles related to freedom of establishment, it is important to indicate that a decision regarding the choice of place of business by the entrepreneur (preentrepreneur) is not without influence of community law and judicial decisions of European Court of Justice. According to it, the entrepreneur has – admittedly – the free choice of the Member State where he will start or continue his entrepreneurial activity, but this choice automatically determines the influence of host country's legislation on his economic activity. It includes both legal barriers, as well as economic ones, such as: organizational and legal form in which the entrepreneur will start running a business, the procedure and requirements for the registration of entrepreneurs, fiscal policy imposed by the state, socio-economic and legal background, and also macro- and microeconomic factors. Given these considerations, the Authors made an effort to describe the effects of certain factors on the entrepreneur's choice of places of a business.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00