Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Postanowienia regulaminów stałych sądów arbitrażowych ... - Maciej Ciszewski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Postanowienia regulaminów stałych sądów arbitrażowych ... - Maciej Ciszewski

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Maciej S. Ciszewski

Tytuł: Postanowienia regulaminów stałych sądów arbitrażowych dotyczące arbitrów i zespołu orzekającego

Słowa kluczowe: sądownictwo polubowne, sąd arbitrażowy, arbiter, zespół orzekający, regulamin sądu arbitrażowego

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Maciej Ciszewski, Kancelaria Notarialna Maciej Ciszewski-Notariusz, ul. Targ Drzewny 3/7, 80–886 Gdańsk

E-mail autora: maciej.ciszewski@notariat.gdansk.pl

Streszczenie: Autor artykułu przedstawia charakterystykę postanowień regulaminów stałych sądów arbitrażowych (polubownych) dotyczących arbitrów i zespołu orzekającego. Regulaminy są odmienną metodą kształtowania statusu arbitra i sposobu działania zespołu orzekającego względem tej stosowanej w arbitrażu ad hoc, którą uregulowano w Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r. Stałe sądy arbitrażowe, zwane instytucją arbitrażową, są osobą trzecią pośredniczącą w zawieraniu umowy o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego między stronami sporu a arbitrami. W artykule przeprowadzono przegląd wielu polskich i zagranicznych regulaminów stałych sądów arbitrażowych, w szczególności uwzględniając tam postanowienia dotyczące statusu prawnego arbitrów. Autor wyraża pogląd, iż stałe sądy polubowne są zrzeszeniami profesjonalnych arbitrów, konkurującymi ze sobą poprzez treść regulaminów, które stanowią swoiste oferty kierowane do stron sporu. Przyjęcie takiej oferty następuje z inicjatywy stron poprzez wezwanie na arbitraż, które jest skierowane do konkretnej instytucji arbitrażowej. Treść postanowień regulaminowych jest bardzo zróżnicowana, często mają one charakter kazuistyczny i nakładają na arbitrów dodatkowe kwalifikacje oraz modyfikują zakres ich uprawnień i obowiązków. Obecnie zdecydowana większość postępowań arbitrażowych w Polsce jest prowadzona w stałych sądach arbitrażowych. Regulacja ustawowa statusu arbitra jest bardzo ogólna i traci na znaczeniu na rzecz postanowień regulaminowych. W związku z powyższym dobra znajomość postanowień regulaminowych jest niezbędna w praktyce arbitrażowej.

Author: Ciszewski Maciej S.

Title: The provisions of the rules of permanent arbitration courts concerning the arbiters and the adjudicating committee (Postanowienia regulaminów stałych sądów arbitrażowych dotyczące arbitrów i zespołu orzekającego)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 1(62), pages: 168–177

Keywords: arbitration, arbitration court, arbiter, adjudicating committee, rules of arbitration court

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Maciej Ciszewski, Kancelaria Notarialna Maciej Ciszewski-Notariusz, ul. Targ Drzewny 3/7, 80–886 Gdansk, Poland

E-mail: maciej.ciszewski@notariat.gdansk.pl

Abstract: The Author presents the characteristics of the provisions of permanent arbitration courts concerning the arbiters and the adjudicating committee. The rules of the court are a method of constituting the legal status of the arbiters and the adjudicating committee which is significantly different from the one used in ad hoc arbitration as specified in the Fifth part of the Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure. Permanent arbitration courts, also known as institutional arbitration, are a third party acting as an intermediary, between the arbiters and the parties of a dispute, in the execution of an agreement on arbitration proceedings. The article reviews many Polish and foreign rules of permanent arbitration courts including, in particular provisions concerning the legal status of arbiters. The Author expresses an opinion that permanent arbitration courts are associations of professional arbiters that compete with each other through rules of the court that can be considered offers to the parties of a dispute. Such an offer may be accepted by serving the call to arbitration before a specific institutional arbitration entity. The contents of rules of arbitration courts are varied, often stated in a casuistic form, requiring the arbiters to obtain additional knowledge and qualifications as well as modifying their rights and obligations. Right now the majority of arbitration proceedings in Poland are adjudicated by permanent arbitration courts. The statutory regulation on the status of arbiters is limited and its significance is declining in comparison with the rules of arbitration courts. Thus in-depth knowledge of the rules of arbitration courts is imperative in arbitration proceedings.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00