Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego ... - Stanisław Jan Adamczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego ... - Stanisław Jan Adamczyk

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Stanisław J. Adamczyk

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego z perspektywy kredytów w CHF udzielanych w latach 2004–2008

Słowa kluczowe: kredyty w CHF, ryzykowny produkt bankowy, asymetria ryzyka, asymetria informacyjna, obowiązki informacyjne, nieodpowiedzialne pożyczanie

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: stas.j.adam@gmail.com

Streszczenie: Problem kredytów hipotecznych w CHF udzielanych w latach 2004–2008 klientowi masowemu w Polsce staje się coraz bardziej istotny społecznie. Załamanie kursu walutowego CHF/PLN pod koniec 2008 r. połączone z kilkuletnimi spadkami cen na rynku nieruchomości spowodowało, że wartość zobowiązania w PLN wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF często przekracza o kilkadziesiąt procent wartość nabytej nieruchomości. Do Polski docierają informacje o zagranicznych wyrokach sądowych podważających legalność kredytów hipotecznych w walutach obcych udzielanych nieprofesjonalnym konsumentom usług finansowych. Autor niniejszego artykułu podejmuje próbę analizy, czy kredyt w CHF można uznać za ryzykowny produkt bankowy i jaki jest udział ryzyka produktu po stronie kredytobiorcy, a jaki po stronie banku. Celem niniejszego artykułu jest także zbadanie, czy w okresie turbulencji na rynkach finansowych kredyt w CHF jest instrumentem adekwatnym do poziomu świadomości i kompetencji masowego konsumenta. Autor podejmuje także próbę określenia poziomu wymaganych standardów informacyjnych, które powinny być zachowane przez instytucje finansowe przy oferowaniu tego ryzykownego instrumentu finansowego nieprofesjonalnemu klientowi.

Author: Adamczyk Stanisław J., PhD student

Title: Social responsibility of the banking sector from the perspective of CHF loans granted in the years 2004–2008 (Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego z perspektywy kredytów w CHF udzielanych w latach 2004–2008)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 1(62), pages: 103–122

Keywords: CHF loans, risky banking product, asymmetry of risk, information asymmetry, disclosure obligations, irresponsible lending

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: stas.j.adam@gmail.com

Abstract: Problem of mortgages in CHF granted in the years 2004–2008 in Poland to mass customer becomes more and more socially important. The collapse of the exchange rate CHF/PLN at the end of 2008, combined with several years of prices' declines in the housing market, caused that the value of PLN obligations arising from a contract of mortgage indexed to CHF often exceeds a few tens of percent of the value of the acquired property. Poland reach informations of foreign court judgments challenging the legality of the mortgage loans in foreign currency granted to non-professional consumers of financial services. The Author of this article tries to analyze whether the loan in CHF can be considered risky banking product and what is the share of product risk on the side of the borrower, and what on side of the bank. The purpose of this article is to investigate whether in the period of turbulence in the financial markets the CHF loan is an instrument appropriate to the level of awareness and competence of the mass consumer. The Author also attempts to determine the level of required information standards, which should be retained by financial institutions in offering this risky financial instrument to non-professional client.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00