Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kierunki rozwoju bankowości – zmiany wewnątrz organizacji - Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kierunki rozwoju bankowości – zmiany wewnątrz organizacji - Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Agnieszka A. Łukasiewicz-Kamińska

Tytuł: Kierunki rozwoju bankowości – zmiany wewnątrz organizacji

Słowa kluczowe: bankowość, strategia

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa (budynek 23, pok. 228)

E-mail autora: alukasiewicz@gb.pl

Streszczenie: Globalizacja, dynamiczny rozwój internetu, innowacje techniczne i komunikacyjne mają wpływ na rynek usług bankowych. Nastawienie na maksymalizację zysku i dbałość o zaspokajanie potrzeb udziałowców powinno ewoluować w kierunku zaspokajania potrzeb klienta i dbałości o wszystkich interesariuszy banku. Banki muszą przedefiniować swoją wizję, misję i strategię. Potrzeba kontaktu i dialogu z klientem za pośrednictwem mediów społecznościowych, marketing 3,0 i PR przyczynią się do zmian struktury organizacyjnej. W wyniku rozwoju bankowości elektronicznej maleje rola oddziałów bankowych, które do niedawna były najważniejszym kanałem kontaktu klienta z bankiem. Zmienia się również profil poszukiwanych pracowników. W artykule podjęto próbę wskazania kierunków zmian wewnątrz organizacji banku.

Author: Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka A., PhD

Title: Directions of banking development – changes within the organization (Kierunki rozwoju bankowości – zmiany wewnątrz organizacji)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 1(62), pages: 65–73

Keywords: banking, strategy

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie, Wydzial Nauk Historycznych i Spolecznych, Instytut Socjologii, ul. Woycickiego 1/3, (budynek 23, pok. 228), 01–938 Warszawa, Poland

E-mail: alukasiewicz@gb.pl

Abstract: Globalization, dynamic development of Internet, technical and communication innovations have influence on the market of banking services. Attitude towards maximizing of profit as well as attention to satisfying needs of shareholders should evolve towards satisfying needs of the client and attention to all stakeholders of the bank. Banks have to redefine their vision, mission and strategy. The need of contact and dialogue with client with intermediation of social media, marketing 3.0 and PR will contribute to changes of organizational structure. As a result of development of electronic banking, role of banks' branches, which recently used to be the most important channel of contact with the client, is decreasing. Profile of employees for which banks are searching is also changing. The article attempts to indicate directions of changes within banks' organization.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00