Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Finansowanie z budżetu UE polityki spójności w nowych krajach członkowskich w latach 2007-2013 - Dorota Czykier-Wierzba Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Finansowanie z budżetu UE polityki spójności w nowych krajach członkowskich w latach 2007-2013 - Dorota Czykier-Wierzba

Tylko online

12,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba

Tytuł: FINANSOWANIE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH W LATACH 2007-2013

Słowa kluczowe: Unia Europejska, nowe kraje członkowskie, polityka strukturalna, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, rozdysponowanie

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dorota Czykier-Wierzba, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

E-mail autora: dwierzba@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: W latach 2007-2013 nowe kraje członkowskie objęte zostały znacznie większą pomocą z budżetu UE, aniżeli w latach 2004-2006. Podstawowymi źródłami finansowania tej pomocy są fundusze strukturalne (tj. EFRR i EFS) oraz Fundusz Spójności. Wśród nowych krajów członkowskich UE głównym beneficjentem pomocy z tych funduszy będzie w latach 2007-2013 Polska. Przyznane z budżetu UE środki zostaną przeznaczone w krajach UE-12 na: wspieranie przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich, rozwój transportu, ochronę środowiska i rozwój terytorialny. Uwzględniając doświadczenie z lat ubiegłych (tj. 2004-2006) można oczekiwać, że wykorzystanie w latach 2007-2013 funduszy pomocowych przyczyni się do zmniejszenia dystansu w poziomie rozwoju gospodarczego, oddzielającego kraje UE-12 od „starych” krajów.

Authors: professor Czykier-Wierzba Dorota

Title: FINANCING OF COHENSION POLICY FROM THE EU BUDŻET IN THE NEW MEMBER STATES IN THE YEARS 2007-2013 (Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki spójności w nowych krajach członkowskich w latach 2007-2013.)

Keywords: European Union, new member states, cohesion policy, structural funds, Cohesion Fund, disbursement

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Dorota Czykier-Wierzba, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Finansow, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: dwierzba@wzr.ug.edu.pl

Abstract: In the years 2007-2013 the new member states were subject to much greater assistance from the EU budget than in 2004-2006. The main sources of financing of this aid are the Structural Funds (i.e. ERDF and ESF) and Cohesion Fund. Among the new EU member states the main beneficiary of these funds in the years 2007-2013 will be Poland. Recourses granted from the EU budget will be assign by the EU-12 states for: promotion of business, human resource development, development of transport, environmental protection and territorial development. Given the experience from previous years (i.e. 2004-2006) it can be expected that in 2007-2013 the use of aid funds will contribute to reducing disparities in the level of economic development that divides the EU-12 from the "old" countries.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00