Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Umowa leasingu i jej zastosowanie w działalności gospodarczej ... - Piotr Kubiński, Marta Kubińska	Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Umowa leasingu i jej zastosowanie w działalności gospodarczej ... - Piotr Kubiński, Marta Kubińska

Tylko online

12,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Kubiński, Marta Kubińska

Tytuł: UMOWA LEASINGU I JEJ ZASTOSOWANIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW - UWAGI PRAWNO-EKONOMICZNE

Słowa kluczowe: leasing, umowa leasingu, finansujący (leasingodawca), korzystający (leasingobiorca), działalność gospodarcza, przedsiębiorca, mikro, mali, średni przedsiębiorcy, sektor MSP, finansowanie, kredytowanie

Dyscyplina: EKONOMIA, PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Kubiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn

E-mail autora: kupio@gazeta.pl

Streszczenie: Leasing jest często stosowany w gospodarce zwłaszcza w sektorze MSP (mikro, mali i średni przedsiębiorcy). Popularność tej formy finansowania działalności, pomimo dość znacznych kosztów, wynika przede wszystkim z faktu, iż przedsiębiorstwa, nie dysponując własnymi środkami finansowymi na inwestycje oraz mając trudność w uzyskaniu kredytów bankowych, mogą skorzystać z umowy leasingu. W zasadzie jedynym wymaganym tu zabezpieczeniem jest weksel in blanco (innych zabezpieczeń nie stosuje się, ponieważ przedmiot leasingu pozostaje w trakcie umowy własnością leasingodawcy), podczas gdy banki żądają dość dużych zabezpieczeń, badają zdolność kredytową przedsiębiorstwa i analizują uważnie jego sytuację finansową. Często też sprawują kontrolę nad prawidłowością wykorzystania środków z udzielonego kredytu. Tych wszystkich ograniczeń da się uniknąć wybierając w celu nabycia dóbr inwestycyjnych leasing a nie kredyt bankowy. W warunkach znacznej konkurencji, jaka panuje na rynku, leasing daje firmom z sektora MSP możliwość wdrażania nowych technik oraz technologii rokujących wysoką efektywność, bez angażowania w ten cel własnego kapitału. Nie inwestując własnych środków finansowych leasingobiorca ma możliwość podejmowania szybkich decyzji rozwojowych, przez co staje się jednostką bardziej konkurencyjną. Może także realizować nieprzewidziane, ale w określonych warunkach dochodowe inwestycje. Powoduje to zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Leasing, jako źródło finansowania inwestycji ma dla leasingobiorcy wiele zalet. Celem Autorów jest próba analizy prawnej i ekonomicznej leasingu w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Authors: Kubiński Piotr, PhD; Kubińska Marta

Title: LEASE AGREEMENT AND ITS APLICATION IN BUSINESS FOR MACRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES - LEGAL AND ECONOMIC REMARKS (Umowa leasingu i jej zastosowanie w działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorców - uwagi prawno-ekonomiczne.)

Keywords: leasing, leasing agreement, lessor, lessee, business, entrepreneur, micro, small and medium entrepreneurs, SMEs, financing, crediting

Discipline: ECONOMICS, LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Piotr Kubiński, Uniwersytet Warminsko-Mazurski Wydzial Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poland

E-mail: kupio@gazeta.pl

Abstract: Leasing is often used especially in the SME sector (micro, small and medium entrepreneurs). The popularity of this form of financing, despite the rather substantial costs, is primarily due to the fact that the company, not having its own financial resources for investment and having difficulty in obtaining bank loans, may benefit from the lease. In fact, the only collateral required here is a blank promissory note (other protection does not apply because the subject of the lease agreement remains the lessor's property), while banks charge relatively high security, examine the creditworthiness of companies and carefully analyze its financial situation. They also often, supervise the proper use of funds from the loan. All these limitations can be avoided choosing to purchase capital goods by leasing rather than a bank loan. Under conditions of considerable competition that prevails in the market, leasing gives SMEs the ability to implement new techniques and technologies promising high efficiency, without engaging their capital. Because they do not invest their own funds, lessee has the ability to make quick development decisions, which makes the unit more competitive. It can also carry out unexpected, but in certain conditions, profitable investments. This increases the liquidity of the company. Leasing, as a source of investment financing has many advantages for the lessee. The aim of the Authors is an attempt to analyze the legal and economic leasing business activity.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00