Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zachowania patronizujące, czyli gdy pomaganie przeszkadza - Małgorzata Grabus Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zachowania patronizujące, czyli gdy pomaganie przeszkadza - Małgorzata Grabus

Tylko online

12,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Małgorzata Grabus

Tytuł: ZACHOWANIA PARTONIZUJĄCE, CZYLI GDY POMAGANIE PRZESZKADZA

Słowa kluczowe: patronizowanie, zachowania patronizujące, efektywność organizacji

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Grabus, Wyższa Szkoła Finansów i Administracji, ul. Żwirki i Wigury 15, 81–387 Gdynia

E-mail autora: m.grabus@wp.pl

Streszczenie: Organizacje nieustannie poszukują możliwości podniesienia efektywności, wykorzystując nowe pojęcia wyjaśniające zachowania pracowników oraz ich wpływ na efektywność organizacji. Takim konstruktem są zachowania patronizujące, czyli zachowania oparte na stereotypach, wynikające z przypisania osoby do określonej grupy, opiekuńcze w intencji, jednak wywołujące w adresatach poczucie bycia bardziej zależnym lub mniej samodzielnym niż by to wynikało z wzajemnej relacji określonej pozycją formalną. Ich istotą jest postawienie siebie w opozycji do kogoś, sprowadzenie adresata zachowania lub osoby, z którą pozostajemy w określonej relacji do kategorii słabszego, uznanie go za wymagającego pomocy, niepotrafiącego samodzielnie czegoś uzyskać. Artykuł wprowadza pojęcie zachowań patronizujących w kontekście ich wpływu na efektywność przedsiębiorstw – poprzez analizę relacji pracowniczych oraz traktowanie klientów.

Authors: Grabus Małgorzata, PhD

Title: PATRONIZING BEHAVIOURS, WHEN HELPING INTERFERES (Zachowania patronizujące, czyli gdy pomaganie przeszkadza.)

Keywords: patronizing, patronizing bahaviours, enterprise effectiveness

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Małgorzata Grabus, Wyzsza Szkola Finansow i Administracji, ul. Zwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, Poland

E-mail: m.grabus@wp.pl

Abstract: Organizations incessantly are seeking the possibility of improving their efficiency, finding new concepts allowing explaining employees’ behaviours and their influence on organizational effectiveness. Such a new psychological construct are patronizing behaviours that are behaviours based on stereotypes, resulting from assigning the person to the specific group, protective in intention, however triggering feelings of being more dependent or less independent than it would resulted from the formal position. The most characteristic of patronizing behaviours is putting oneself versus to somebody, getting the other person to the category of the underdog requiring the help or support, who cannot get anything independently. The article implements the notion of patronizing behaviours in the context of their influence on enterprises’ effectiveness by the analysis of employee relations and treating customers.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00