Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Popyt na usługi prawne w kontekście samoubezpieczenia i prewencji - Piotr Dudziński Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Popyt na usługi prawne w kontekście samoubezpieczenia i prewencji - Piotr Dudziński

Tylko online

12,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Dudziński

Tytuł: POPYT NA USŁUGI PRAWNE W KONTEKŚCIE SAMOUBEZPIECZENIA I PREWENCJI

Słowa kluczowe: prewencja, samoubezpieczenie, awersja do ryzyka, ryzyko

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Dudziński, Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Matematyki, ul. Wita Stwosza 57, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: pd@mat.ug.edu.pl

Streszczenie: W niniejszej pracy zajmujemy się problemem modelu wyboru prawnika, stanowiącego połączenie samoubezpieczenia i prewencji (SICP), w sytuacji możliwości zwrotu kosztów w razie wygranej sprawy w sądzie. Jako pierwsi zagadnienie to badali Sevi i Yafil (2005) jednak tylko w kontekście prewencji, co oznacza wprowadzenie dodatkowego założenia, że wielkość poniesionej straty jest stała niezależnie od poniesionych kosztów. W niniejszej pracy uogólniamy wyniki Sevi i Yafila dowodząc, że założenie o stałych stratach jest nieistotne. Porównujemy opisaną sytuację ze standardowym modelem SICP i dowodzimy, że możliwość rekompensaty kosztów jest wystarczającą zachętą do zwiększenia wydatków na usługi prawne. Wykazujemy, że wzrost awersji do ryzyka powoduje spadek inwestycji w usługi prawne, których koszty mogą być zwrócone w razie wygranej sprawy w sądzie, co jak wiadomo, nie jest prawdą w standardowych modelach prewencji i SICP. Ponadto dowodzimy, że przy malejącej bezwzględnej awersji do ryzyka usługi prawnicze są dobrami normalnymi, pod warunkiem jednak istnienia możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Authors: Dudziński Piotr, PhD

Title: DEMAND FOR LEGAL SERVICES AS A CASE OF SELF-INSURANCE-CUM-PROTECTION (Popyt na usługi prawne w kontekście samoubezpieczenia i prewencji.)

Keywords: self-insurance-cum-protection, risk, risk-aversion

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Piotr Dudziński, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Matematyki, ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: pd@mat.ug.edu.pl

Abstract: In this article we deal with the problem of model to choose a lawyer, which is a combination of self-insurance and prevention (SCIP), in the position of a possible refund in the event of winning the case in court. Firstly this issue was examined by Yafil and Sevi (2005), but only in the context of prevention, which enforces introduction of an additional assumption that the size of the loss is constant, regardless of the costs incurred. In this paper we generalize the Yafila and Sevi’s results, proving that the assumption of constant loss is negligible. We compare the characterized situation to the standard SICP model and prove that the possibility of costs compensation is a sufficient incentive to increase expenses on legal services. We also show that the increase in risk-aversion causes the decline in investment in legal services, where costs can be refunded in the event of winning a court case, which is known not to be true in the standard models of prevention and SICP. Moreover, we prove that, with decreasing absolute risk-aversion, legal services are normal goods, provided that incurred costs can be refunded.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00