Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Banki a CSR i działalność organizacji pozarządowych - nieodkryte zasoby przewagi konkurencyjnej - Joanna Hernik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Banki a CSR i działalność organizacji pozarządowych - nieodkryte zasoby przewagi konkurencyjnej - Joanna Hernik

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Joanna Hernik

Tytuł: BANKI A CSR I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - NIEODKRYTE ZASOBY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Słowa kluczowe: sfera nonprofit, strategia banku, zaangażowanie społeczne, przewaga konkurencyjna, segmentacja rynku, marketing

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Joanna Hernik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie , Wydział Ekonomiczny, Katedra Marketingu, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin

E-mail autora: Joanna.Hernik@zut.edu.pl

Streszczenie:  Na podstawie misji i innych deklaracji sformułowanych przez banki stwierdzić można, iż mają one świadomość istnienia sfery niekomercyjnej i potrzeb różnych grup społecznych. Wydawałoby się więc, że będą one realizować koncepcję CSR i współpracować z sektorem zajmującym się poprawą poziomu życia społecznego – organizacjami pozarządowymi. Mogłoby to przynieść nie tylko korzyści dla społeczeństwa, ale także dla banku, który we współpracy z organizacjami niekomercyjnymi mógłby znaleźć przewagę konkurencyjną pozwalającą na rozwój i lepsze funkcjonowanie w przyszłości, a także na zbudowanie pozytywnego wizerunku i reputacji. W niniejszym artykule stwierdzono, że obecnie banki nie mają szerszej koncepcji zaangażowania społecznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponadto, banki nie postrzegają organizacji pozarządowych jako segmentu klientów, chociaż w Polsce funkcjonuje ich 100 tys. i ok. 3% dysponuje środkami ponad 1 mln zł rocznie. Zaproponowano więc, że banki powinny odejść od dotychczasowych podziałów rynku i dokonać nowej segmentacji uwzględniającej coraz silniejszy sektor organizacji nonprofit. Winny także skoordynować działalność prospołeczną (CSR) z działalnością organizacji pozarządowych, co da lepsze efekty i korzyści obu stronom.

Authors: Hernik Joanna, PhD

Title: BANKS VS. CSR AND NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS’ ACTIVITY - UNTAPPED RESOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGE (Banki a CSR i działalność organizacji pozarządowych – nieodkryte zasoby przewagi konkurencyjnej.)

Keywords: nonprofit sphere, strategy of a bank, social involvement, competitive advantage, market segmentation, marketing

Discipline: MANAGEMANT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Joanna Hernik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydzial Ekonomiczny, Katedra Marketingu, ul. Zolnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland

E-mail: Joanna.Hernik@zut.edu.pl

Abstract: Analyzing missions and other banks` statements one can say that banks are aware of nonprofit sphere activity and different social groups’ needs. It would seem that they will realize CSR conception and cooperate with a sector dealing with improving social life - nongovernmental organizations. It could bring benefits to a society and to a bank as well, which in such cooperation could find a competitive advantage enabling to develop and function in the future, giving better image and reputation. The article shows that today banks neither have wider frame of social involvement and cooperation with nongovernmental organizations, nor treat them as a market segment, although in Poland there are about 100 thousand such organizations and approximately 3% of them manages 1 million zloty budgets a year. In the conclusion it was suggested that the change in traditional market segmentation, considering stronger role of nongovernmental organizations in a society, is needed. Banks should also coordinate their pro-social activity (CSR) with nonprofits` activity that could bring better outcomes and advantages to both sides and a society.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00