Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Status prawny dziadków w prawie polskim. Cz. 2 ... - Justyna Cioch Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Status prawny dziadków w prawie polskim. Cz. 2 ... - Justyna Cioch

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Justyna M. Cioch

Tytuł: STATUS PRAWNY DZIADKÓW W PRAWIE POLSKIM. CZĘŚĆ II

Słowa kluczowe: dziadek, babcia, wnuki, rodzina, dziadkowie

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: cioch.justyna@gmail.com

Streszczenie: Dziadkowie w rozumieniu prawnym mają szereg praw podmiotowych, wynikających zarówno z kodeksu cywilnego (prawo do dziedziczenia ustawowego), kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (prawo do alimentów, quasi alimentów, kontaktów z wnukami), a także szeregu innych ustaw. Katalog tych praw jest jednak ograniczony. Regulacje stosunków pomiędzy dziadkami, a wnukami są regulowane w sferze majątkowej i niemajątkowej. Nie są to jednak regulacje pełne. Dziadków z wnukami z reguły łączy najmocniejsza więź prawno-rodzinna, która ma wymiar nie tylko majątkowy, ale przede wszystkim uczuciowy. Trudno jest przesądzić czy wszyscy dziadkowie powinni mieć taki sam status prawny. Z regulacji k.r.o. wynika, że tego zróżnicowania nie ma. Podobnie przepisy k.c. takiego zróżnicowania nie wprowadzają. Regulacje zawarte w przepisach innych ustaw często uzależniają nabycie określonych uprawnień od spełnienia przez dziadków dodatkowych wymogów (wspólne zamieszkiwanie, bycie osobą bliską, domownikiem, czy prowadzenie wspólnie gospodarstwa domowego lub rolnego).

Authors: Cioch Justyna M.

Title: LEGAL STATUS OF GRANDPARENTS IN POLISH LAW. PART II (Status prawny dziadków w prawie polskim. Część II.)

Keywords: grandfather, grandmother, grandchildren, family, grandparents

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: cioch.justyna@gmail.com

Abstract: Grandparents in the legal sense have a number of individual rights, both under the Civil Code (right to statutory inheritance), Family and Guardianship Code (right to alimony, quasi alimony, contact with grandchildren), and several other acts. Number of these rights, however, is limited. Regulation of relations between grandparents and grandchildren are regulated in the property and non-property spheres. But these rules are not complete. Grandparents are usually united with grandchildren by the most powerful legal and family ties, which has not only a property dimension, but above all the emotional one. It is difficult to anticipate whether all grandparents should have the same legal status. The regulation of Family and Guardianship Code shows that there is no such a differentiation. Similarly, the provisions of the Civil Code do not introduce this differentiation. The regulations contained in the provisions of other laws often make the acquisition of certain rights of the grandparents meet additional requirements (cohabitation, being a close person, household member, or running together of the household or farmstead).

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00