Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] VAT jako źródło dochodów państwa i bariera dla prowadzenia działalności ... - Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] VAT jako źródło dochodów państwa i bariera dla prowadzenia działalności ... - Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Mariola Szewczyk-Jarocka, dr Anna Nowacka

Tytuł: VAT JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW PAŃSTWA I BARIERA DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE BADANIA WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE

Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług - VAT, branża budowlana, działalność gospodarcza, szara strefa, bariera rozwoju przedsiębiorczości, źródła dochodów budżetu państwa

Dyscyplina: EKONOMIA, FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, 09-421 Płock - Trzepowo

E-mail autora: Mariola Szewczyk-Jarocka - mariolajarocka@neostrada.pl

Anna Nowacka – anna.nowacka1@wp.pl

Streszczenie: W debacie ekonomistów oraz publicystów często podejmowane są dyskusje na temat szarej strefy gospodarki i jej wpływu na polski system podatkowy oraz system ubezpieczeń społecznych. W niniejszym opracowaniu analizowany jest wpływ gospodarki nieformalnej na system podatkowy, a dokładnie analizowany jest podatek od towarów i usług VAT. Celem artykułu jest ocena znaczenia podatku VAT jako bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zbadanie zależności pomiędzy rodzajem prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwa z branży budowlanej, a postrzeganiem podatku VAT jako bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz uszczupleniu wpływów budżetowych państwa. Na potrzeby artykułu zostały przeprowadzone badania własne. Badaniem objęto łącznie 239 przedsiębiorstw funkcjonujących w branży budowlanej. Największy odsetek stanowiły firmy działające w sektorze usług. Badanie miało charakter ilościowo - jakościowy i zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - Computer - Assisted - Telephone - Interview).

Authors: Szewczyk-Jarocka Mariola, PhD; Nowacka Anna, PhD

Title: VAT AS A STATE’S SOURCE OF BUDGET INCOME AND A BARRIER FOR BUSINESS ACTIVITY, ON THE BASIS OF PERSONAL STUDY ON ENTERPRISES FROM THE CONSTRUCTION BRANCH IN POLAND (VAT jako źródło dochodów państwa i bariera dla prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie badania własnego przedsiębiorstw z branży budowlanej w Polsce.

Keywords: the goods and services tax, construction branch, business activity, grey area, barrier of enterprise development, budget income sources

Discipline: ECONOMICS, FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Plocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, 09-421 Płock – Trzepowo, Poland

E-mail: Mariola Szewczyk-Jarocka – mariolajarocka@neostrada.pl

Anna Nowacka – anna.nowacka1@wp.pl

Abstract: The economists and journalists often debate on the informal economy (grey area) and its impact on the Polish tax system and social security system. The article analyzes the impact of the informal economy on tax system, in particular the goods and services tax. The aim of this article is to estimate VAT tax as a barrier in running a business activity, and to study a relation between the kind of activities pursued by enterprises from the construction branch and the perception of VAT tax as a barrier in running a business activity, and diminishing state budget income. The personal study has been conducted for the purposes of the article. The study included a total of nationwide 239 companies operating in the construction industry. Enterprises from the services market constituted the biggest percentage. The research was quantifiable-qualitative and it was carried out by a computer-assisted call survey.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00