Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 42 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 42

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

Cezary Mik
Status Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej w porządku prawnym Unii Europejskiej

Adam Wiśniewski
Nowa instytucja opinii doradczych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – uwagi po czterech lat od wejścia w życie Protokołu 16 do EKPC

Łukasz Kułaga
Inicjatywa dotycząca specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie – wyzwania i perspektywy

Marcin Wiszowaty
Nagły koniec karaibskiej monarchii, czyli o (mało) demokratycznej transformacji Królestwa Barbadosu w republikę

Jadwiga Potrzeszcz
Niezawisłość sędziego – autonomia moralna – profesjonalizm

Michał Sopiński
Własność jako funkcja społeczna w koncepcji Léona Duguita

Zbigniew Więckowski, Grzegorz Kubalski
Czy sztuczna inteligencja oraz inne technologie informatyczne pomogą w dostępie do wymiaru sprawiedliwości osobom ze szczególnymi potrzebami?

Mirosław Karpiuk
Recognizing an Entity as an Operator of Essential Services and Providing Cybersecurity at the National Level

Piotr Nazaruk
Nature of the Evidence Procedure Before the Arbitration Court

Robert Frey
Zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego o wezwanie do uiszczenia opłaty jako nowy środek zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – uwagi krytyczne

Piotr Skorek
Oddalenie wniosku o wpis prawa własności w księdze wieczystej na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a postępowanie o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Paweł Jurczyński
Instrumenty ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na wypadek niewykonania zobowiązania przez dewelopera z umowy deweloperskiej w umówionym terminie

Wojciech Lis
Piecza naprzemienna a dobro dziecka

Aleksandra Młynarkiewicz
Nieudolność wychowawcza rodzica jako przesłanka pozbawienia władzy rodzicielskiej

Giorgi Makharoblishvili
Shareholder Suit as the Corporate Control Strategy of Investment

Aneta Suchoń, Maria Zuba-Ciszewska
Spółdzielnie w sektorze rolno-spożywczym jako beneficjenci pomocy udzielnej w ramach formuły de minimis oraz de minimis w rolnictwie – aspekty prawne i ekonomiczne

Stanisław Nitecki
Jednorazowe świadczenie z pomocy społecznej jako instrument wsparcia osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej

Marcin Trzebiatowski
Kryteria prawne nadawania tytułu profesora w zakresie sztuki – analiza normatywno-empiryczna355

Bartłomiej Nałęcz
Trash-talk – zarys ujęcia karnoprawnego392

Przemysław Dąbrowski
O znaczeniu kodyfikacji prawa – dookoła sporu pomiędzy Friedrichem Carlem von Savigny a Antonem Friedrichem Justusem Thibaut422

Marzena Dyjakowska
Od Kodeksu Gregoriańskiego do Kodeksu Justyniana. Rzymskie zbiory konstytucji cesarskich

Andrzej Dziadzio
Powstanie austriackiego kodeksu cywilnego ABGB i jego twórca

Christoph-Eric Mecke
Czy BGB było wielką kodyfikacją? – Zapomniane prawa kobiet. Część I – Geneza prawa rodzinnego w niemieckiej kodyfikacji prawa cywilnego (BGB) uchwalonej w roku 1896 i ówczesne kontrowersje na temat kodyfikacji prawa rodzinnego w Niemczech

Martyna Łaszewska-Hellriegel
Czy BGB było wielką kodyfikacją? – Zapomniane prawa kobiet. Część II - porównanie myśli ustawodawczej i praktyki orzeczniczej prawa małżeńskiego w II RP i Republice Weimarskiej

Jacek Przygodzki
Kodeks Napoleona i jego recepcja w Księstwie Warszawskim

Grzegorz Smyk
Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego – jego charakter i zakres regulacji

Oskar Kanecki
Naruszenia przepisów III Statutu litewskiego w działalności sądów szlacheckich II połowy XVIII wieku

Andrzej Zakrzewski
Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego: geneza, kształt, funkcjonowanie, relikty

Mikołaj Tarkowski
Eugeniusz Waśkowski i jego wybrane poglądy na temat kwestii kodyfikacji prawa w Europie oraz Polsce w XIX i XX wieku (do 1939 roku)

Leonard Górnicki
Założenia i koncepcja kodyfikacji prawa w II RP

Zbigniew Naworski
Próby kodyfikacji prawa koronnego w Rzeczypospolitej szlacheckiej XV-XVII stulecia

Józef Koredczuk
Założenia i koncepcja kodyfikacji prawa karnego procesowego w II Rzeczypospolitej

Dariusz Szpoper
Michaił Michajłowicz Speranskij – działalność na niwie kodyfikacji prawa i ustrojowej przebudowy Rosji do 1812 roku


GLOSY

Magdalena Rzewuska
Glosa do wyroku SN z dnia 24 kwietnia 2018 r., V CNP 22/17. Alimentacja podmiotu posiadającego mieszkanie o charakterze zbytkownym

Maciej Rzewuski
Glosa do postanowienia SN z dnia 23 sierpnia 2022 r., I CSK 1416/22. Między konserwatywną a liberalną wykładnią testamentu

Jakub Jan Zięty
(Nie)dopuszczalność przelewu wierzytelności z tytułu dotacji oświatowej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 7.10.2020 r., I ACa 134/20 (glosa częściowo aprobująca)

Table of Contents

ARTICLES

Cezary Mik
Status of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in the Legal Order of the European Union

Adam Wiśniewski
The New Institution of Advisory Opinions of the European Court of Human Rights – Comments Four Years After the Entry Into Force of Protocol 16 to the ECHR

Łukasz Kułaga
Initiative of Special Tribunal on the crime of aggression against Ukraine – challenges and perspectives

Marcin Wiszowaty
The Sudden End of the Caribbean Monarchy or on the (not very) Democratic Transformation of the Kingdom of Barbados into a Republic

Jadwiga Potrzeszcz
Judicial Independence – Moral Autonomy – Professionalism

Michał Sopiński
Léon Duguit’s Concept of Property as a Social Function

Zbigniew Więckowski, Grzegorz Kubalski
Will Artificial Intelligence and Other IT Technologies Be Able to Improve an Access to Justice for People with Special Needs?

Mirosław Karpiuk
Recognizing an Entity as an Operator of Essential Services and Providing Cybersecurity at the National Level

Piotr Nazaruk
Nature of the Evidence Procedure Before the Arbitration Court

Robert Frey
Objection to the Order of an Assistant Judge for a Summons to Pay a Fee as a New Means of Appeal in Civil Proceedings – Critical Remarks

Piotr Skorek
Dismissing a Petition for an Entry Ownership in Land and Mortgage Register on the Basis of a Decision to Transform the Right of Perpetual Usufruct into Ownership, and Procedures for Reconciling the Content of the Land Register with the Actual Legal Situation

Paweł Jurczyński
The Legal Instruments for Protecting the Buyer of a Flat or a Single-Family House in the Event of a Developer Defaulting Under the Development Agreement on the Agreed Date

Wojciech Lis
Alternate Custody and the Good of the Child

Aleksandra Młynarkiewicz
Parental inefficiency as a premise for deprivation of parental authority

Giorgi Makharoblishvili
Shareholder Suit as the Corporate Control Strategy of Investment

Aneta Suchoń, Maria Zuba-Ciszewska
Cooperatives in the Agri-Food Sector as Beneficiaries of de Minimis and de Minimis aid in Agriculture – Legal and Economic Aspects

Stanisław Nitecki
One-Off Social Assistance Benefit as an Instrument of Support for a Person or Family in a Difficult Life Situation

Marcin Trzebiatowski
Legal Criteria for Awarding the Title of Professor in the Field of Art – Normative and Empirical Analysis

Bartłomiej Nałęcz
Trash-Talking – an Outline of a Criminal Law Approach

Przemysław Dąbrowski
On the Importance of Codification of Law – Around the Dispute Between Friedrich Carl von Savigny and Anton Friedrich Justus Thibaut

Marzena Dyjakowska
From the Gregorian Code to the Justinian Code. Roman Collections of Imperial Constitutions

Andrzej Dziadzio
Establishment of the Austrian Civil Code ABGB and Its Creator

Christoph-Eric Mecke
Was the BGB a Great Codification? – The Forgotten Rights of Women. Part I – History of the Origins of Family Law in the German Codification of Civil Law (BGB) Adopted in 1896 and Contemporary Controversies on the Codification of Family Law in Germany

Martyna Łaszewska-Hellriegel
Was the BGB a Great codification? – The Forgotten Rights of Women. Part II – Comparison of Legislative Thought and Judicial Practice of Marriage Law in the Second Republic of Poland and the Weimar Republic

Jacek Przygodzki
The Napoleonic Code and Its Reception in the Duchy of Warsaw

Grzegorz Smyk
Svod Zakonov of the Russian Empire – Its Character and Scope of the Regulation

Oskar Kanecki
Violations of the Provisions of the Third Statute of Lithuania in the Activity of Courts of Nobility in the Second Half of the 18th Century

Andrzej Zakrzewski
The Statutes of the Grand Duchy of Lithuania: Origins, Shape, Functioning, Relics

Mikołaj Tarkowski
Eugeniusz Waśkowski and His Selected Views on the Codification of Law in Europe and Poland in the 19th and 20th Centuries (until 1939)

Leonard Górnicki
Assumptions and concept of codification of law in the Second Polish Republic

Zbigniew Naworski
Attempts at Codification of the Polish Crown Law in the ‘Noblemen Republic’ Between the 15th and 17th Centuries

Józef Koredczuk
Assumptions and the Concept of Codification of Criminal Procedural Law in the Second Polish Republic

Dariusz Szpoper
Michaił Speranskij – Activity in the Area of Codifying Law in the Light of Systemic Changes in Russia Until 1812


CASE LAW

Magdalena Rzewuska
Gloss to the Judgment of the Supreme Court of April 24, 2018, V CNP 22/17, Legalis, Concerning the Maintenance of an Entity Owning a Luxury Apartment

Maciej Rzewuski
Gloss to the Decision of the Supreme Court of 23 August 2022, I CSK 1416/22. Between con-servative and liberal interpretation of the will

Jakub Jan Zięty
(In) admissibility of Transfer Ring Receivables Due to the Educational Subsidy. Gloss to the Judgment of the Court of Appeal in Białystok of October 7, 2020, I ACa 134/20 (Partially Approving)

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00