Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 35 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 35

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

Weronika Batory
Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w kwestii dopuszczalności sądowego rozwiązania umowy dożywocia z art. 913 § 2 kodeksu cywilnego

Ivan Smanio
Admissibility of Using the Provisions of the Polish Civil Code as a Basis for Declaring Resolutions of Meetings of Capital Companies Invalid

Robert Stefanicki
Problem uczestnictwa notariusza w radach nadzorczych spółek kapitałowych

Maciej P. Gapski
Zwalczanie bezczynności i przewlekłości postępowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

Ewa Katarzyna Czech
Publiczne prawa podmiotowe przedsiębiorców do korzystania ze środowiska, w tym do korzystania z przyrody

Elżbieta Małecka
Administrative and Civil Law Aspects of the Approval of Energy Tariffs by the President of Energy Regulatory Office

Eryk Kosiński, Anna Mikulska
Assessing the Rules of Functioning and Organization of the Wholesale Natural Gas Market in the European Union and Ukraine: Legal and Socio-Political Perspective. Part 2: Regulatory Issues and Requirements

Michał Mariański
Formy realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego we Francji ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych

Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak
Rezygnacja marszałka województwa. Zagadnienia ustrojowe

Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska
Uwagi na temat „stanu odurzenia”, „środka odurzającego” oraz „środka działającego podobnie do alkoholu” w ujęciu przepisów karnych i prawa wykroczeń, w świetle ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Jan Kluza
Możliwość zmiany kwalifikacji prawnej czynu z kradzieży na paserstwo w toku rozprawy głównej a zagadnienie tożsamości czynu w prawie karnym

Maciej Perkowski
Immunitet jurysdykcyjny konsulów honorowych w Polsce a kontrola drogowa Policji – ujęcie konstruktywne

Jarosław Dobkowski
O poglądzie Jerzego Panejki na instytucję samorządu – supplementum


GLOSY

Anna Golonka
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 lipca 2019 r., II AKa 128/19

Paulina Woś
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2019 r. III UZP 2/19


AUTORZY

Noty o autorach
Table of Contents


ARTICLES

Weronika Batory
Analysis of the Supreme Court Jurisprudence on the Admissibility of Judicial Termination of an Annuity (Article 913 § 2 of the Civil Code)

Ivan Smanio
Admissibility of Using the Provisions of the Polish Civil Code as a Basis for Declaring Resolutions of Meetings of Capital Companies Invalid

Robert Stefanicki
Th e Problem of the Notary’s Participation in the Supervisory Board of the Company

Maciej P. Gapski
Objecting Inactivity and Excessive Length of Proceedings Regarding Access to Information on the Environment and its Protection

Ewa Katarzyna Czech
Public Subjective Rights of Entrepreneurs to Use the Environment Including to Use the Nature

Elżbieta Małecka
Administrative and Civil Law Aspects of the Approval of Energy Tariffs by the President of Energy Regulatory Office

Eryk Kosiński, Anna Mikulska
Assessing the Rules of Functioning and Organization of the Wholesale Natural Gas Market in the European Union and Ukraine: Legal and Socio-Political Perspective. Part 2: Regulatory Issues and Requirements

Michał Mariański
Forms of Performing Th eir Own Tasks by Local Government Units in France - Commercial Companies

Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak
Resignation of the Voivodeship Marshal. Constitutional Issues

Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska
Some Comments on the „Intoxication”, „Being Under the Influence of a Stupefacient Substance” and „Drug Acting Similarly to Alcohol” in Terms of Criminal and Law of Offenses Provisions. Act of 29 July 2005 on Counteracting Drug Addiction

Jan Kluza
Possibility of Changing the Qualification of an Act from Theft to Fencing During the Trial and the Issue of the Identity of the Act in Criminal Law

Maciej Perkowski
Jurisdictional Immunity of Honorary Consuls in Poland and the Police Traffic Control – a Constructive Approach

Jarosław Dobkowski
On Jerzy Panejko’s View on the Institution of Self-Government – Supplementum


CASE LAW

Anna Golonka
Judgment of the Court of Appeal in Gdansk of 17 July 2019, case no. II AKa 128/19

Paulina Woś
Resolution of the Supreme Court of 11 July 2019, file no. III UZP 2/19


AUTHORS

About the Authors

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00