Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 33 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 33

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

Agnieszka Laskowska-Hulisz
Sprzeczność czynności procesowych z dobrymi obyczajami a nadużycie uprawnień procesowych

Agnieszka Ogrodnik-Kalita
Kilka uwag o bezwzględnie wiążącym charakterze norm prawnych regulujących prawa i obowiązki małżeńskie

Michał P. Ziemiak, Magdalena Karolak
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.). Rozważania de lege lata i de lege ferenda na kanwie orzecznictwa sądowego i poglądów Profesora Jana Łopuskiego

Kaja Zaleska-Korziuk
Finansowanie sporów o prawa majątkowe przez osobę trzecią (third-party funding) – zarys problematyki

Czesław Kłak
Odpowiedzialność karna za nadużycie władzy (art. 231 k.k.) a ochrona prawa do dobrej administracji

Joanna Smarż
Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich na etapie projektowania inwestycji

Michał Miłosz
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych nakładanych w drodze decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Tomasz R. Nowacki
Nuclear Power on the Vistula River Law and Policy in Shaping Energy Future of Poland

Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak
Służby specjalne w systemie administracji bezpieczeństwa wewnętrznego

Joanna Lemańska
Problem of Applying the Law on Positivist Grounds, Judge’s Dilemmas, Judicial Paradoxes

Grzegorz Maroń
O klaryfikacyjnych i perswazyjnych funkcjach odwołań do przekazu Ewangelii w piśmiennictwie polskiej nauki prawa

Kamil A. Strzępek
Zakres ochrony Artykułu 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – uwagi ogólne na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Karol Karski
Konsularna legalizacja dokumentów zagranicznych


AUTORZY
Noty o autorachTable of Contents

ARTICLES

Agnieszka Laskowska-Hulisz
The Contradiction of Procedural Acts with Good Manners and Abuse of Procedural Rights

Agnieszka Ogrodnik-Kalita
Some Observations on the Mandatory Character of the Legal Norms Regulating Marital Rights and Duties

Michał P. Ziemiak, Magdalena Karolak
Liability for Damage Caused by an Enterprise Set in Motion by Natural Forces (article 435 of Civil Code). De Lege Lata and de Lege Ferenda Considerations on the Basis of Jurisprudence and the Views of Professor Jan Łopuski

Kaja Zaleska-Korziuk
Third-Party Funding – Outline of Issues

Czesław Kłak
Criminal Liability for Abuse of Power (Article 231 of the Penal Code) and the Protection of the Right to Good Administration

Joanna Smarż
Respect for Legitimate Interests of Third Parties at the Investment Design Stage

Michał Miłosz
Administrative Enforcement of Non-Monetary Obligations Imposed by Decision of the President of the Personal Data Protection Office in Cases of Breach of the Provisions on the Protection of Personal Data

Tomasz R. Nowacki
Nuclear Power on the Vistula RiverLaw and Policy in Shaping Energy Future of Poland

Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak
Special Services within the Internal Security Administration System

Joanna Lemańska
Problem of Applying the Law on Positivist Grounds, Judge's Dilemmas, Judicial Paradoxes

Grzegorz Maroń
On the Clarifying and Persuasive Functions of References to the Transmission of the Gospel in the Polish Legal Science

Kamil A. Strzępek
The Scope of Protection of Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – General Remarks in the Light of the Case Law of the European Court of Human Rights

Karol Karski
Consular Legalisation of Foreign Documents


AUTHORS
About the Authors


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00