Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 37 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 37

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY
Artur Kotowski
Zastosowanie teorii: analitycznej Herberta Harta i integralnej Ronalda Dworkina w kulturze prawa stanowionego

Aneta Jakubiak-Mirończuk
Nieodpłatne poradnictwo w świetle ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Mariusz Muszyński
The Emergence of the Polish State in 1918 in the Light of International Law

Cezary Mik
Środki restrykcyjne (sankcje) wobec ataków cyfrowych jako instrument prawny dyplomacji cyfrowej Unii Europejskiej

Marcin Kałduński, Tadeusz Wasilewski
Delimitacja obszarów morskich na przykładzie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim

Arkadiusz Lach, Leszek Stępka
Cofnięcie pozwolenia na broń i odebranie broni palnej w świetle wyroku ETPC w sprawie Kotilainen i inni przeciwko Finlandii

Katarzyna Roszewska
Accessibility – One of the Human Rights or the Means of Their Implementation

Maria Szczepaniec
Charakter prawny postpenalnych środków zabezpieczających

Agata Ziółkowska
O potrzebie nowelizacji przepisu art. 115 § 17 k.k., tj. definicji normatywnej pojęcia ,,żołnierz”

Renata Badowiec
Terminy dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez oskarżonego na podstawie rozdziału 58 k.p.k.

Katarzyna Tomaszewska
Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na przykładzie elektronicznej rejestracji pojazdów

Tomasz Brzezicki, Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski
Janusowe oblicze Lasów Państwowych. Wybrane aspekty gospodarki finansowej w Lasach Państwowych

Jakub Plebański
Ocena nieuzasadnionych barier regulacyjnych i administracyjnych dla zawierania długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

Piotr Burczaniuk
Problematyka tworzenia aktów ustawowych dotyczących służb specjalnych w Polsce

Katarzyna Święch-Kujawska
Szczególne rodzaje przywilejów podatkowych (uwagi na tle artykułu 22 Ordynacji podatkowej)

Ewa Milczarek
Ewolucja prawa do urlopu w Polsce

ks. Grzegorz Świst
Utrata urzędu kościelnego w świetle norm zawartych w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku


GLOSY
Anna Haładyj, Wojciech Wytrążek
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 617/18 (orz. prawomocne) – glosa krytyczna


AUTORZY
Noty o autorach


Table of Contents

ARTICLES
Artur Kotowski
The Application of Analytical Th eory by Herbert Hart and Law as Integrity Th eory by Ronald Dworkin within the Continental Legal Culture

Aneta Jakubiak-Mirończuk
Free aid under the Act on Free Legal Aid, Free Citizens Advice and Legal Education

Mariusz Muszyński
The Emergence of the Polish State in 1918 in the Light of International Law

Cezary Mik
Restrictive Measures (Sanctions) against Cyber-Attacks as a Legal Instrument of the European Union Cyber Diplomacy

Marcin Kałduński, Tadeusz Wasilewski
The Delimitation of Maritime Zones in the Agreement between the Republic of Poland and the Kingdom of Denmark concerning the Delimitation of Maritime Zones in the Baltic Sea

Arkadiusz Lach, Leszek Stępka
Revocation of Firearms Licence and Preventive Seizure of Firearms in the Light of the Judgment of ECtHR in the case of Kotilainen and Others v Finland

Katarzyna Roszewska
Accessibility – One of the Human Rights or the Means of Their Implementation

Maria Szczepaniec
The Legal Nature of the Post-Penal Protective Measures

Agata Ziółkowska
The Need to Amend the Provision of Art. 115 § 17 of the Penal Code. The Normative Defi nition of the Term “Soldier”

Renata Badowiec
Time Limits for Pursuing Civil Law Claims by the Accused under Chapter 58 of the Code of Criminal Procedure

Katarzyna Tomaszewska
Computerization of the Activities of Entities Performing Public Tasks. Example of the Electronic Vehicle Registration

Tomasz Brzezicki, Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski
The Janus Face of the State Forests. Selected Aspects of Financial Management in the State Forests

Jakub Plebański
Assessment of Unjustified Regulatory and Administrative Barriers to Long-Term Renewable Power Purchase Agreements in Poland

Piotr Burczaniuk
Issues Related to the Creation of the Legal Framework Governing the Intelligence Services

Katarzyna Święch-Kujawska
Unique Types of Tax Privileges (Article 22 of the Tax Ordinance Act, 1997)

Ewa Milczarek
Evolution of the Right to Vacation in Poland

ks. Grzegorz Świst
The Loss of the Church Position in the Light of the 1983 Code of the Canon Law


CASE LAW
Anna Haładyj, Wojciech Wytrążek
Judgment of the Provincial Administrative Court in Lublin of November 15, 2018, reference number Act II SA / Lu 617/18 (final decision) – Critical Vote


AUTHORS
About the Authors

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00