Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 36 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 36

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

Michał Miłosz
Środki ochrony prawnej zobowiązanego przed nieprawidłowym oszacowaniem ruchomości zajętej w egzekucji administracyjnej

Mariusz Bogusz
Prawo do odbudowy rękojmi niezbędnej do wykonywania zawodu lub sprawowania funkcji we władzach przedsiębiorstwa

Krzysztof Woźniewski
Przesłanki zatrzymania sprawcy przemocy w rodzinie na podstawie art. 15a ustawy o Policji po nowelizacji

Maciej Fingas
Zasada bezpośredniości w postępowaniu apelacyjnym – wybrane problemy przekształcenia modelu postępowania odwoławczego w polskim procesie karnym w latach 2013-2019

Anna Dobaczewska
Pomoc publiczna na zwalczanie ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w kontekście prawa Unii Europejskiej

Marcin Zieleniecki
W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia części układu zbiorowego pracy

Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń
Re-use of Research Data

Irakli Burduli
Reception as a Milestone for Creation of Legal System (the Example of Corporate Law of Post-Soviet Georgia)

Janusz Gajda
Organ osoby prawnej jako świadek przy sporządzaniu testamentu

Piotr Fiedorczyk, Andrzej Ostapa
Projekt kodeksu karnego PRL z 1963 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa

Oskar Kanecki
Eskalacja naruszeń porządku i prawa podczas obrad Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII wieku

Igor Zgoliński
Dopuszczalność stosowania przepisów Kodeksu karnego wykonawczego do wykonywania orzeczeń lustracyjnych

Marcin Sowała
Wpływ cofnięcia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego na zasadę prawa do sądu

Anton Alexandrovich Vasiliev, Yulia Vadimovna Pechatnova, Dariusz Szpoper
Synthetic Concept of Law

Dawid Bągart
U początków Sądu Okręgowego w Wilnie (1919-1922)

Krzysztof Kmąk
Termin przedawnienia recydywy specjalnej w przypadku przestępstw rozciągniętych w czasie. Kilka uwag o czasie popełnienia przestępstwa


GLOSY

Tomasz Sokołowski
Oświadczenie woli a skuteczna czynność prawna, glosa do uchwały SN z dnia 19 października 2018 r., III CZP 36/18

Tomasz Justyński
Nadużycie prawa w drodze powództwa prokuratora o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2020 r., III CZP 56/19


AUTORZY

Noty o autorach


Table of Contents

ARTICLES

Michał Miłosz
Means of Legal Protection of the Debtor Against Incorrect Estimation of Movable Property Seized in Administrative Enforcement Proceedings

Mariusz Bogusz
The Right to Rebuild the Good Reputation for Practicing a Profession or Being a Member of the Decision-Making Body in a Company

Krzysztof Woźniewski
Grounds for Detention of the Perpetrator of Domestic Violence Pursuant to Amended Art. 15a of the Police Act

Maciej Fingas
The principle of Immediacy in Appeal Proceedings – Selected Problems of Transforming the Model of Appeal Proceedings in the Polish Criminal Trial in 2013-2019

Anna Dobaczewska
State Aid Combating Economic Consequences of COVID-19 Pandemic in the Context of European Union law

Marcin Zieleniecki
On the Permissibility to Terminate Part of a Collective Bargaining Agreement

Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń
Re-use of Research Data

Irakli Burduli
Reception as a Milestone for Creation of Legal System (the Example of Corporate Law of Post-Soviet Georgia)

Janusz Gajda
Body of a Legal Person as a Witness to a Will

Piotr Fiedorczyk, Andrzej Ostapa
The Draft of 1963 Polish Penal Code According to Documents of Secret Security Services

Oskar Kanecki
Violations of Order and Law during Deliberations of the Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania

Igor Zgoliński
The Admissibility of Applying the Provisions of the Executive Penal Code to Enforce Lustration Decisions

Marcin Sowała
The Withdrawal of the Indictment by the Public Prosecutor and the Right to a Fair Trial

Anton Alexandrovich Vasiliev, Yulia Vadimovna Pechatnova, Dariusz Szpoper
Synthetic Concept of Law

Dawid Bągart
At the Beginning of the Vilnius District Court (1919-1922)

Krzysztof Kmąk
Limitation Period for Special Recidivism in the Event of Crimes Extended Over Time. A Few Remarks About the Time of the Crime


CASE LAW

Tomasz Sokołowski
Declaration of Will as an Element of Legal Act. The resolution of Supreme Court of October 19, 2018, III CZP 36/18

Tomasz Justyński
Abuse of Law in Conjunction with the Prosecutor’s Legal Action to Determine the Ineffectiveness of Paternity Recognition. Commentary on the Supreme Court’s Resolution of February 27, 2020, III CZP 56/19


AUTHORS

About the Authors

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00