Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 41 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 41

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

Przemysław Czarnek
Konstytucyjne prawo dziedziczenia, a ograniczenia proponowane przez Ministra Sprawiedliwości w nowelizacji prawa spadkowego

Hanna Witczak
O potrzebie reformy instytucji niegodności dziedziczenia w świetle zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Jacek Trzewik
Ochrona ostatniej woli spadkodawcy czy potrzeba stabilizacji stosunków prawnych? O konstytucyjności regulacji prawnej dotyczącej wadliwości testamentu na tle art. 945 § 2 k.c.

Agnieszka Kawałko
Zmiany w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku według projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Katarzyna Dębińska-Domagała
Złożenie oświadczenia spadkowego w imieniu małoletniego na tle projektowanych zmian legislacyjnych

Jacek Widło
Wyzysk w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

Marta Stepnowska
Wniesienie wkładu gruntowego na współwłasność do rolniczych spółdzielni produkcyjnych po nowelizacji kodeksu cywilnego

Anna Sylwestrzak
Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski
Intellectual Property and Artificial Intelligence – Selected Issues

Jędrzej M. Kondek
Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki cywilnej za zobowiązania tej spółki istniejące w chwili przystąpienia

Katarzyna Cichos
Zasada dobra dziecka w sytuacji dysfunkcyjnej władzy rodzicielskiej i przemocy wobec dziecka

Marek Kulik
Jedność i wielość czynów polegających na nielegalnym urządzaniu lub prowadzeniu gier. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 lipca 2021 r., III KK 10/20, Lex nr 3248226

Łukasz Mirocha
Pozamedyczne wyłączenia z obowiązku szczepień w Stanach Zjednoczonych. Klauzula sumienia dla antyszczepionkowców?

Małgorzata Gałązka
Badania kliniczne produktów leczniczych z udziałem osób szczególnie wrażliwych w prawie Unii Europejskiej

Jakub Ali Farhan, Anna Gembicka
Wpływ Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie zakazu stosowania glifosatu i ochrony ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami na funkcjonowanie Unii Europejskiej

Anna Pudło-Jaremek, Marek Domagała
Wolność religijna a dobrostan zwierząt w prawie UE. Uwagi na tle wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 grudnia 2020 r., C-336/19 oraz Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2014 r., K 52/13

Dominika Skoczylas
Rozwój teleinformatyczny państw Europy Wschodniej w kontekście cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia a ochrona cyberprzestrzeni – wybrane zagadnienia


Table of Contents

ARTICLES

Przemysław Czarnek
The Constitutional Right of Inheritance and Its Limitations Proposed by the Minister of Justice in the Amendment to the Law of Inheritance

Hanna Witczak
On the Need to Reform the Institution of Unworthiness of Inheritance in the Light of Ministry of Justice Suggestions

Jacek Trzewik
Protection of the Testator’s Will or the Necessity of Stabilization of Legal Relations? On the Constitutionality of the Legal Regulation of Defects of the Will Against the Background of Article 945 § 2 of the Civil Code)

Agnieszka Kawałko
Changes in the Proceedings for the Acquisition of Inheritance According to the Draft Law on Amendments to the Law – Civil Code and Some Other Laws

Katarzyna Dębińska-Domagała
Submission of a Declaration of Succession on Behalf of a Minor Against the Background of the Proposed Legislative Changes

Jacek Widło
Exploitation in the Light of the Amendment to the Polish Civil Code

Marta Stepnowska
Contribution of Land for Co-Ownership to Farmers’ Production Cooperatives After Amendments to the Civil Code

Anna Sylwestrzak
Parental Authority over a Completely Incapacitated Child

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski
Intellectual Property and Artificial Intelligence – Selected Issues

Jędrzej M. Kondek
The Liability of a Partner Joining a Civil Law Partnership for the Obligations of This Partnership Existing at the Time of Accession

Katarzyna Cichos
The Principle of the Best Interests of the Child – a Dysfunctional Parental Authority and Violence Against a Child

Marek Kulik
Unity and Multiplicity of Acts Consisting of Illegal Organization or Conduct of Games. Commentary to the Decision of the Supreme Court of 27 July 2021, III KK 10/20, Lex No. 3248226

Łukasz Mirocha
Non-Medical Exemptions From Obligatory Vaccination in the United States. Conscience Clause for Anti-Vaxxers?

Małgorzata Gałązka
Clinical Trials on Medicinal Products Involving Vulnerable Subjects in the European Union Law

Jakub Ali Farhan, Anna Gembicka
The Impact of the European Citizens’ Initiative to Ban Glyphosate and Protect People and the Environment from Toxic Pesticides on the Functioning of the European Union

Anna Pudło-Jaremek, Marek Domagała
Religious Freedom and Animal Welfare in EU law. Notes Against the Background of the Judgments of the Court of Justice of the EU of 17 December 2020, C-336/19, And of the Constitutional Tribunal of 10 December 2014, K 52/13

Dominika Skoczylas
ICT Development in Eastern European Countries in the Context of Cybersecurity. Threats and Cyberspace Protection – Selected Issues

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00