Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 38 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 38

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

ks. Krzysztof Warchałowski
Ograniczenia wolności religijnej podczas pandemii COVID-19 w wybranych państwach Europy. Pierwsze doświadczenia

Aleksandra Syryt
Skarga konstytucyjna a skarga nadzwyczajna: analiza porównawcza instytucji usuwania naruszeń wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP

Jakub Czepek
Zaległości orzecznicze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz mechanizmy służące ich eliminacji

Sławomir Piekarczyk
Intencjonalizm, wyrafinowany tekstualizm i nowa teoretyczna koncepcja normy prawnej

Agata Czarnecka
Zasada podwójnego skutku w sporze o aborcję

Martyna Zimmermann-Pepol
Ontologia społeczna Czesława Znamierowskiego jako próba aplikacji metody fenomenologicznej w filozofii prawa

Adam Buczkowski
Dopuszczalność operacji wojskowych w przestrzeni kosmicznej na przykładzie U.S. Space Force. Analiza na podstawie Układu o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku

Piotr Zakrzewski
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. – wybrane aspekty dotyczące jurysdykcji karnej

Marcin Trzebiatowski
Umieszczenie w zgłoszeniu patentowym rysunku bez wskazania na jego twórcę. Ocena cywilnoprawna i prawnokarna (na tle przypadku empirycznego)

Anita Lutkiewicz-Rucińska
Zawarcie małżeństwa pod wpływem groźby. Część 1. Pojęcie groźby w rozumieniu przepisów o wadach oświadczenia woli

Paweł Czarnecki
Cywilne postępowanie sądowe w sprawach na tle dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle Konstytucji

Aleksandra Wiącek-Burmańczuk
Normatywne gwarancje trwałości zatrudnienia działaczy związkowych a klauzule generalne z art.8 Kodeksu pracy

Maciej Zejda
Skutki prawne abuzywności klauzuli zmiennego oprocentowania w umowie kredytu

Jakub Brejdak
Czy prezes spółki powinien być filozofem? O zasadzie business judgment rule, która doczekała się swojej kodyfikacji w Polsce

Mateusz Jagieła
Użytkowanie timesharingowe w prawie polskim

Wojciech Zalewski
O kilku węzłowych wątpliwościach co do kary kryminalnej

Marcin Berent, Paweł Raźny
Konstytucyjnoprawne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie nieudolne

Michał Leciak
Zagrożenie przestępczością zorganizowaną jako uzasadnienie kryminalizacji dopingu w sporcie

Agnieszka Niedźwiedź
Czy akt samobójczy jest świadomym i dobrowolnym aktem woli suicydenta? Rozważania nad prawnokarnymi aspektami odpowiedzialności za przestępstwo stypizowane w art. 151 k.k.

Radosław Pietrzak
O konieczności typizacji przestępstwa buntu w polskim kodeksie karnym

Adrianna Niegierewicz-Biernacka
Korzystanie z ekspertyzy prywatnej w procesie karnym przez adwokatów i radców prawnych – wybrane zagadnienia w świetle wyników badań ankietowych

Adrianna Wączek
Udział oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie przed sądem odwoławczym w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego

Mateusz Badowski
Dostęp do informacji publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Nadużycie prawa

Paweł Kardasz
Nowe zasady dotyczące doręczania pism i wnoszenia podań w formie dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym (nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 5.10.2021 r.) – Część I

Piotr Lissoń
Czy obywatelska społeczność energetyczna to społeczność lokalna? Uwagi na tle nowych regulacji prawa unijnego i prawa polskiego

Beata Wieczerzyńska
Negocjacyjno-ugodowe stosowanie prawa antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

Jakub Zemła
Przesłanki skreślenia z listy studentów w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Pozorność czynności w Ordynacji podatkowej. Uwagi na tle wyroków NSA z dnia 3 lutego 2021 r. (II FSK 1274/20) oraz WSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (III SA/WA 745/21)

Ewa Lotko
Konstytucyjny obowiązek płacenia podatków a spójność aksjologiczna

Dominika Łukawska-Białogłowska
Kwestia dopuszczalności objęcia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność podatkiem od towarów i usług w sytuacji ustanowienia użytkowania wieczystego przed 1 maja 2004 roku. Rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-604/19


Table of Contents

ARTICLES

ks. Krzysztof Warchałowski
Restrictions on Religious Freedom During the COVID-19 Pandemic in Selected European Countries. First Experiences

Aleksandra Syryt
Constitutional Complaint Versus Extraordinary Complaint: Comparative Analysis of Institutions of Remedy for Infringements of Human and Civil Liberties and Rights set out in the Polish Constitution

Jakub Czepek
Caseload of the European Court of Human Rights and the Mechanisms for its Elimination

Sławomir Piekarczyk
Intentionalism, Refined Textualism and Theoretical Concept of Legal Norm

Agata Czarnecka
The principle of Double Effect and the Problem of Abortion

Martyna Zimmermann-Pepol
Czesław Znamierowski’s Social Ontology as the Attempt of Applying of the Phenomenological Method to the Philosophy of Law

Adam Buczkowski
Permissibility of Military Operations in Outer Space on the Example of the U.S. Space Force. Analysis Based on the Outer Space Treaty of 1967

Piotr Zakrzewski
Agreement Between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America on Enhanced Defense Cooperation, Signed in Warsaw on August 15, 2020. Selected Aspects Relating to Criminal Jurisdiction

Marcin Trzebiatowski
Including a Drawing in a Patent Application Without Indicating its Creator. Civil and Criminal Law Assessment (Empirical Case)

Anita Lutkiewicz-Rucińska
Marriage Under the Unlawful Threat. Part 1. The Notion of a Threat on the Ground of Provisions on Defects of the Declaration of Intent

Paweł Czarnecki
Civil Court Proceedings in Cases Involving Discrimination in Employment in the Light of the Constitution

Aleksandra Wiącek-Burmańczuk
Normative Guarantees for the Permanence of Employment of Trade Union Activists and the General Clauses under Article 8 of the Labour Code

Maciej Zejda
Legal Consequences of Abusive Floating Interest Rates Clauses in Credit Loans

Jakub Brejdak
Should be the CEO of the Company also a Philosopher? About the Principle of Business Judgment Rule which has been Codified in Poland

Mateusz Jagieła
Timeshare Ownership Principles within the Polish Law

Wojciech Zalewski
Some Doubts About the Criminal Punishment

Marcin Berent, Paweł Raźny
Constitutional and Legal Basis of Criminal Liability for an Inept Attempt

Michał Leciak
The Threat of Organized Crime as a Justification for the Criminalization of Doping in Sport

Agnieszka Niedźwiedź
Criminal Law Aspects of Liability for the Crime Defined in Article 151 of the Criminal Code

Radosław Pietrzak
On the Necessity to Typify the Crime of Mutiny in the Polish Penal Code

Adrianna Niegierewicz-Biernacka
The Use of Private Expertise in a Criminal Trial by Advocates and Legal Advisers – Selected Issues in the Light of Survey Results

Adrianna Wączek
Participation of an Accused Person Who Is Deprived of Liberty in a Trial Before an Appeal Court. Amendments to the Code of Criminal Procedure

Mateusz Badowski
Access to Public Information of Local Government Units. Abuse of Law

Paweł Kardasz
New Principles of Delivery and Subbmiting Applications in the Form of an Electronic Document in the General Administrative Proceedings in Poland (Amendment of the Administrative Procedure Code of 5 October 2021) – Part I

Piotr Lissoń
Is a Citizen Community a Local Community? Remarks in the Context of New Regulations in the European Union and Polish Law

Beata Wieczerzyńska
Negotiating and Conciliatory Application of Antitrust Law in Cases of Competition Restricting practices

Jakub Zemła
Removal from the List of Students in the Law on Higher Education and Science

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Ostensibility of Act under Tax Ordinance. Remarks with Judgements of the SAC of 3 February 2021 (II FSK 1274/20) and RAC in Warsaw of 22 April 2021 (III SA/Wa 745/21)

Ewa Lotko
Constitutional Obligation to Pay Taxes and Axiological Integrity

Dominika Łukawska-Białogłowska
The Issue of the Admissibility of Including the Fee for the Conversion of Perpetual Usufruct of Real Estate into Ownership with Value Added Tax in the Event of Establishing Perpetual Usufruct Before the 1st May 2004. Considerations in Connection with the Judgment of the Court of Justice of the European Union in case C-604/19

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00