Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Przerywanie biegu terminu przedawnienia wskutek ... - Dominika Mróz-Szarmach Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Przerywanie biegu terminu przedawnienia wskutek ... - Dominika Mróz-Szarmach

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Dominika Mróz-Szarmach

Tytuł: Przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek wielokrotnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, ugoda sądowa, zawezwanie do próby ugodowej, przedawnienie, przerywanie terminu, nadużycie prawa procesowego

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dominika Mróz-Szarmach, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Cywilnego, ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: d.mroz@prawo.univ.gda.pl

Streszczenie: Punktem wyjścia dla rozważań są dwa wyroki Sądów Apelacyjnych – w Gdańsku (z 2013 r.) oraz w Warszawie (z 2014 r.), które w sposób przeciwstawny wypowiedziały się w kwestii dopuszczalności przerywania biegu terminu przedawnienia poprzez wielokrotne składanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej. Zwięźle przedstawione zostały ratio legis instytucji przedawnienia w prawie cywilnym oraz istota i skutki postępowania pojednawczego uregulowanego w Kodeksie postępowania cywilnego. Następnie omówione zostały argumenty przemawiające za możliwością przerywania biegu terminu przedawnienia poprzez kolejne wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz negujące wskazaną możliwość. Na zakończenie przedstawione zostało podsumowanie rozważań.

Author: Mróz-Szarmach Dominika, PhD student

Title: Interruption in the course of limitation period through several motions for a summons to a conciliation hearing

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII., number: 2(67), pages: 126–135

Keywords: civil procedure, limitation period, court settlement, conciliatory proceedings, interruption in the course of limitation period, abuse of procedure law

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dominika Mróz-Szarmach, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji, Katedra Postepowania Cywilnego, ul. Bazynskiego 6, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: d.mroz@prawo.univ.gda.pl

Abstract: The starting point for further consideration are two judgements issued by the Courts of Appeal – in Gdansk (of 2013) and in Warsaw (of 2014), that in adversative way voiced about the admissibility of interruption in the course of limitation period through several motions for summons to a conciliation hearing. Concisely the ratio legis of the limitation period in civil law, as well as the essence and consequences of the conciliatory proceedings in Polish Civil Procedure Code are presented. Subsequently, pros and cons for the opportunity to interrupt the limitation period through consecutive motions for summons to a conciliation hearing were discussed. Finally, the recapitulation of the said was presented.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00