Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Monetaryzm a walka ze światowym kryzysem finansowym - Jan Komorowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Monetaryzm a walka ze światowym kryzysem finansowym - Jan Komorowski

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Jan Komorowski

Tytuł: Monetaryzm a walka ze światowym kryzysem finansowym

Słowa kluczowe: kryzys, kryzys finansowy, monetaryzm, ideologia monetaryzmu, monetarystyczne myślenie, finansjalizacja, odpowiedzialność w polityce gospodarczej

Dyscyplina: FINANSE, EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jan Komorowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

E-mail autora: jan.p.komorowski@gmail.com

Streszczenie: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi, iż trwający kryzys ma wyraźne podstawy ideologiczne, zaś walka z kryzysem wymaga odpowiedzialności. Trwający obecnie światowy kryzys finansowy jest efektem doktryny monetaryzmu, a zarazem schyłkową fazą jego 30-letniej epoki. Stan gospodarki po sześciu latach od wybuchu kryzysu świadczy o nikłych efektach jego ograniczania i dalszym nasilaniu się czynników kryzysogennych. Powiększanie ilości pieniądza, niezależnie czy drogą deficytu, wydatków publicznych, luzowania polityki monetarnej, dokapitalizowania banków, czy rozrzucania gotówki z „helikoptera”, przynosi efekty krótkookresowe, niewspółmierne wobec kosztów oddalanych w czasie, związanych z kumulacją długu, niewypłacalnością państw, brakiem pokrycia papierów skarbowych, deprecjacją funduszy emerytalnych, życiem na koszt przyszłych pokoleń i psuciem pieniądza. Kryzys finansowy w sumie nie naruszył piramidy finansowej, która powiększa się w zastraszającym tempie. Przerażające są możliwe skutki jej załamania, na skalę szerszą niż przypadek Grecji. Posiadacze walorów dłużnych uczestniczą w gigantycznej piramidzie finansowej, fundusze inwestycyjne i emerytalne, itd. póki co, korzystają z fikcyjnego bogactwa, które nie może być zmaterializowane. Niska ocena skuteczności walki z kryzysem prowadzi do wniosku, iż nie da się naprawić gospodarki monetarystycznymi metodami, które doprowadziły do wybuchu kryzysu. Koniec epoki monetaryzmu sygnalizuje potrzebę poszukiwania nowego jakościowo podejścia do gospodarowania, zmiany sposobu myślenia i systemowych rozwiązań, które pozwolą wyprowadzić gospodarkę Zachodu z recesji.

Author: Professor Komorowski Jan

Title: Monetarism and the struggle against the world economic crisis

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII., number: 2(67), pages: 51–60

Keywords: crisis, financial crisis, monetarism, monetarist ideology, monetarist thinking, neoliberal doctrine, responsibility in economic policy

Discipline: FINANCE, ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jan Komorowski, Szkola Glowna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansow, Kolegium Zarzadzania i Finansow, ul. Madalinskiego 6/8, 02-513 Warszawa, Poland

E-mail: jan.p.komorowski@gmail.com

Abstract: The purpose of this article is to highlight that the current global financial crisis is the result of the doctrine of monetarism in the end-phase of its 30-year era. The situation of the economy after six years since the outbreak of the crisis reflects the remote effects of its reduction and some new tendencies of its further escalation. Quantitative easing of monetary policy, whether by way of deficit, public spending, monetary policy release, recapitalization of banks, or printing and spreading cash from „helicopters” brings short-term effects, disproportionate to the postponed costs related to the accumulation of debt and risk of states insolvency. Nobody knows how the acceleration of ineptness after the crisis will affect treasury securities value, pension funds and the efficiency of financial system for the next generations. The financial crisis in general, seems not to breach the financial pyramid, which has been growing at an alarming rate during the last years. There are possible horrifying effects of its collapse on a scale much greater than in case of Greece. Holders of debt assets are involved in a giant financial pyramid, investment and pension funds etc. make use of the fictional wealth that cannot be materialized. Low effectiveness of the struggle against the crisis leads to the conclusion that it is impossible to recover the economy using monetarist instruments, which led to the outbreak of the crisis. The end of the era of monetarism signals the need to seek out a new systemic approach to business management, which would allow the west economy to move out of recession.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00