Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF]  ICT w Chinach i Indiach –podstawowe problemy - Grzegorz Sobiecki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] ICT w Chinach i Indiach –podstawowe problemy - Grzegorz Sobiecki

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Grzegorz Sobiecki

Tytuł: ICT w Chinach i Indiach - podstawowe problemy

Słowa kluczowe: IT, ICT, Chiny, Indie, usługi, nowa gospodarka, technologie informacyjne i komunikacyjne, rozwój gospodarczy, serwicyzacja

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Grzegorz Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

E-mail autora: gsobiecki@gmail.com

Streszczenie: ICT szczególnie szybko rozwijają się w dwóch gospodarkach: w Chinach i Indiach. Oba te kraje wykorzystały i wciąż wykorzystują szanse, jakie dała im globalizacja, ogromny potencjał ludzki, kultura o długiej tradycji oraz skuteczne reformy i decyzje na poziomie krajowym, i w dużo większym stopniu i skali niż inne kraje świata stawiają na sektor ICT oraz jego wykorzystanie (co wyraża się zwiększonymi nań wydatkami), wdrażają i propagują rozwiązania w zakresie nowoczesnych technologii, w tym usług, zwiększając relatywnie znaczenie tego sektora w gospodarce tych krajów. Jest to o tyle istotne, że w krajach rozwiniętych udział usług jest duży i jeśli rośnie, to relatywnie o niewielką wartość, w krajach rozwijających się jest to wciąż proces dynamiczny – gospodarki przechodzą z gospodarki o dużym udziale rolnictwa i przemysłu, do gospodarek o dużej roli usług. Widać to w szczególności na przykładzie Chin i Indii, gdzie transformacja trwa niekiedy z pominięciem przemysłu (ludzie przechodzą z zawodów rolniczych bezpośrednio do usług, co skutkuje tym, że zatrudnienie zmniejsza się w rolnictwie, a rośnie przede wszystkim w usługach, a mniej w przemyśle). Wiele wyzwań i pytań o ICT w Chinach i Indiach wciąż jednak stoi przed badaczami gospodarki wiedzy. Czy obecne rozumienie pojęć ekonomicznych przystaje do rzeczywistości "nowej gospodarki"? Jakie czynniki stoją za bezprecedensowym rozwojem ICT w tych dwóch krajach? Jaki jest udział ICT w serwicyzacji ich gospodarek? Jaki to ma wpływ ich na rozwój gospodarczy?

Authors: Sobiecki Grzegorz

Title: ICTs IN CHINA AND INDIA – MAIN ISSUES (ICT w Chinach i Indiach – podstawowe problemy.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010, vol:.15, number: 1(46), pages:

Keywords: IT, ICTs, China, India, services, new economy, information and communication technologies, economic development, servicisation

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Grzegorz Sowiecki, Szkola Glowna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa, Poland

E-mail: gsobiecki@gmail.com

Abstract: ICTs are developing in China and India particularly quickly. Both countries have taken opportunities provided by globalization, huge human capability, long lasting tradition and culture, efficient reforms and decisions at country level, and rely on ICTs and use it much more than other countries, launch and promote technological solutions, including services, expanding the role of the third sector in the economy of these countries. It is quite important, concerning that in developed countries share of services in the economy is high and increases relatively slowly (if at all), that in developing countries this is still a dynamical process. This is visible especially in China and India, where the transformation is happening omitting industry (people substitute their agriculture-related occupations directly with service-related jobs). Many challenges and questions concerning ICTs in China and India remain unanswered, waiting to be investigated by economy researchers. Does current understanding of economic notions apply to the reality of the “new economy”? What factors stand behind this unprecedented ICTs sector and ICTs use development in the mentioned two countries? What is the role of ICTs in servicisation both economies? And what influence does it have on their economic development?

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00