Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego ... - Przemysław Banasik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego ... - Przemysław Banasik

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Przemysław Banasik

Tytuł: Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego w relacji do wydajnosci pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: koszty pracy, pracownik, praca, zatrudnienie tradycyjne i elastyczne, rynek pracy, wydajność pracy, relatywny wskaźnik wydajności pracy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Banasik, Zakład Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

E-mail autoraprzemyslawbanasik@tlen.pl

Streszczenie: Osiągnięcie wyższych wskaźników wydajności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i Polsce, może nastąpić przez tworzenie nowych miejsc pracy i redukcję bezrobocia w sektorach tradycyjnych, posiadających zdolności do absorpcji innowacji informatyczno-telekomunikacyjnych tworzonych za granicą. Wydaje się również, że w perspektywie długookresowej najbardziej opłacalne jest inwestowanie w kapitał ludzki. Inwestycje w kapitał ludzki podnoszą bowiem wydajność, generują wyższe dochody pracowników, przedsiębiorstw, a nawet państw, a w rezultacie zmierzają do ograniczenia kosztów pracy. W tym zakresie zarówno sami przedsiębiorcy, jak i rząd, powinni stymulować pracowników do samokształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji ułatwiających wykonywanie zmieniających się obowiązków. W rezultacie umożliwi to pracownikom szybkie dostosowanie się do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy. Oczywiście słuszne są również założenia „Zielonej Księgi” odnoszącej się do modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku.

Poza inwestycjami w kapitał ludzki w Polsce konieczne wydaje się dalsze zwiększanie elastyczności rynku pracy. Rygorystyczne prawo dotyczące ochrony zatrudnienia zmniejsza bowiem dynamikę rynku pracy i pogarsza perspektywy pracowników. Jak podkreśla się w sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym zatrudnienia w Europie w roku 2006, niezamierzona deregulacja rynku pracy sprzyja segmentacji rynku pracy i wpływa na obniżenie wydajności pracowników. Stąd też koniecznym wydaje się przynajmniej częściowe odejście od sztywnych ram zatrudnienia tradycyjnego i regulowanie go tylko w niezbędnym zakresie. Takie działania mogą sprzyjać poprawie wydajności pracy. Charakterystycznym bowiem jest, co pokazały badania przeprowadzone przez autora pracy, że korzystanie przez przedsiębiorców z zatrudnienia elastycznego, sprzyja podniesieniu wydajności pracy.

Authors: Banasik Przemysław, PhD

Title: ANALYSIS OF LABOUR COSTS OF TRADITIONAL AND FLEXIBLE EMPLOYMENT MODES IN RELATION TO WORK EFFICIENCY IN POLAND AND OTHER EUROPEAN UNION COUNTRIES (Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego w relacji do wydajności pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010, vol:.15, number: 1(46), pages:

Keywords: labour costs, employee, work, traditional and flexible employment modes, labour market, work efficiency, relative indicator of work efficiency

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Przemysław Banasik, Zaklad Prawa Gospodarczego, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdansk. Poland

E-mail: przemyslawbanasik@tlen.pl

Abstract: Achievement of higher rates of work efficiency in Middle-Eastern Europe countries can be reached by creating new workplaces and reducing the unemployment in traditional sectors, being capable of absorbing IT and telecommunication innovations created abroad. It also seems that in long-term time period it is most profitable to invest in human capital. Investments in human capital increase work efficiency, generate raise of employees’ income, as well as entrepreneurs’ and even countries’, and in the end lead to reduction of labour costs. In this area entrepreneurs, as well as the governments should stimulate employees to self-educating and increasing professional qualifications which facilitate performance of changing duties. As a result it can enable employees to adapt to changing demands on labour market. Of course, the assumptions of the “Green Book” referring to modernization of labour law in order to come up to the challenges of 21-st century, are right.

Apart from investments in human capital in Poland, it seems that further increase in flexibility on labour market is necessary. Strict law in employment protection area decreases the dynamics of labour market and worsens employee’s prospects. As it was underlined in European Commission’s report on employment in Europe in 2006, unintended deregulation of labour market leads to segmentation of labour market and decreases the efficiency of employees. That is why it seems necessary to, at least partially, leave strict frames of traditional employment mode and regulate this area only in necessary range. Such actions can lead to improvement in work efficiency since it is typical – as the researches carried out by the author of this article have shown – that using the flexible employment mode by the entrepreneurs leads to increase in work efficiency.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00