Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE - Anna Szymczak, Małgorzata Gawrycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE - Anna Szymczak, Małgorzata Gawrycka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Małgorzata Gawrycka, dr Anna Szymczak

Tytuł: Zróżnicowanie efektywnosci inwestycji w wybranych gospodarkach UE

Słowa kluczowe: inwestycje, produkcja, efektywność

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

E-mail autora: Małgorzata Gawrycka mgaw@zie.pg.gda.pl,

Anna Szymczak aszym@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Ocena efektywności inwestycji jest kluczowym elementem działalności inwestycyjnej. Aby była ona wszechstronna i wyczerpująca powinna wykraczać poza ramy oceny mikroekonomicznej i uwzględniać makroekonomiczny rachunek efektywności. Kryterium efektywności decyzji inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa prywatne jest maksymalizacja dochodu z zainwestowanego kapitału.

Dokonując próby oceny efektywności inwestycji w skali gospodarki, istotne wydaje się poszukiwanie korzyści nie tylko ekonomicznych, ale także społecznych, jakie one generują. Bez wątpienia jako jedną z nich można uznać wzrost zatrudnienia w gospodarce. Wynika to z silnej korelacji, jaka występuje między tworzeniem miejsc pracy i wzrostem gospodarczym, który zależy z kolei od poziomu inwestycji. Należy jednak podkreślić, że zależność ta nie zawsze musi wystąpić. Dla każdej gospodarki w danym czasie istnieje pewien poziom stopy inwestycji, przy którym występuje bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy. Przyczyną tego zjawiska jest potrzeba realizacji, pożądanego dla danej gospodarki, poziomu inwestycji niezbędnego do odtworzenia dotychczasowego uzbrojenia pracy oraz inwestycji modernizacyjnych, które zaowocują unowocześnieniem gospodarki i wzrostem produktywności pracy, a nie wzrostem zatrudnienia.

Celem niniejszego opracowania jest ocena makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE.

Authors: Gawrycka  Małgorzata, PhD, Szymczak Anna, PhD

Title: DIVERSIFICATION OF THE INVESTMENTS’ EFFECTIVENESS IN SELECTED EU ECONOMIES (Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach EU.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010, vol:.15, number: 1(46), pages:

Keywords: investments, production, effectiveness

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: Małgorzata Gawrycka mgaw@zie.pg.gda.pl,

Anna Szymczak aszym@zie.pg.gda.pl

Abstract: The assessment of the investments’ effectiveness is a key element of investment processes. In order to be comprehensive and exhaustive, it should go beyond the scope of the microeconomic assessment and take into account the macroeconomic calculation of effectiveness. The prerequisite for the effectiveness of investment decisions implemented by private companies is the maximization of the return of the investments.

When attempting to evaluate the effectiveness of investments, on the scale of the economy, it seems significant to look not only for the economic benefits but also for the social advantages that they generate. Undoubtedly, an increase of employment in the economy can be regarded as one of the latter and is a result of the strong correlation between the creation of jobs and economic growth, which in turn depends on the level of investments. However, one should remember that this relationship does not occur in every case; there is a certain level of investment rate, specific for each economy at a given time, which generates jobless economic growth. The reason for this phenomenon is the need to achieve the desired level of investments necessary for a given economy to recreate the previous capital-labour ratio as well as to implement modernisation investments which will result in the modernisation of the economy and an increase in labour productivity, and not in the growth of employment.

The purpose of this study is to assess the macroeconomic efficiency of investment in selected economies of the EU.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00