Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kryteria fiskalne w procesie konwergencji Polski do wymogów UE - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kryteria fiskalne w procesie konwergencji Polski do wymogów UE - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr hab. Anna Rzeczycka, dr Gabriela Golawska-Witkowska

Tytuł: KRYTERIA FISKALNE W PROCESIE KONWERGENCJI POLSKI DO WYMOGÓW UE

Słowa kluczowe: konwergencja fiskalna, normy konwergencji, deficyt budżetowy, dług publiczny

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: Anna Rzeczycka – rzeczycka@interia.pl Gabriela Golawska-Witkowska – g.golawska@gmail.com

StreszczenieAkcesja Polski w struktury UE stała się początkiem działań, które powinny doprowadzić do jej wejścia do strefy euro. Nawet obecnie, w dobie kryzysu finansów publicznych wielu Autorów widzi zasadność kontynuowania podjętych w tym zakresie działań. Jednak przystąpienie do strefy euro wymaga spełnienia określonych monetarnych, walutowych oraz fiskalnych norm zbieżności. Respektowanie tych ostatnich pozwala na zapewnienie stabilności finansów publicznych. Dbałość o stan finansów publicznych, w tym respektowanie norm konwergencji staje się wobec groźby wyjścia ze strefy euro Grecji, a także i innych krajów, problemem nadrzędnym. Konieczna staje się więc wnikliwa analiza źródeł deficytu budżetowego i sposobów jego pokrywania. Celem opracowania jest analiza stopnia dostosowania finansów publicznych w Polsce do wymogów wyznaczanych w procesie konwergencji fiskalnej w kontekście krajów już przechodzących gwałtowny kryzys finansów publicznych, jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia, a funkcjonujących w strefie euro.

Authors: professor Rzeczycka Anna; Golawska-Witkowska Gabriela, PhD

Title: FISCAL CRITERIA IN THE PROCESS OF CONVERGENCE OF POLAND TO EU REQUIREMENTS (Kryteria fiskalne w procesie konwergencji Polski do wymogów UE)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol.: XV, number: 4(57), pages: 160–169

Keywords: fiscal convergence, norms of the convergence, budget deficit, public debt

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska- Witkowska, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Zaklad Finansow, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: Anna Rzeczycka – rzeczycka@interia.pl Gabriela Golawska-Witkowska – g.golawska@gmail.com

Abstract: The accession of Poland to the structures of the EU became the beginning of operations which should result in its entry to the euro zone. Even at present, during the crisis of public finances, a number of authors sees the merits of continuing the efforts made in this area. However accession to the euro zone requires the fulfillments of the definite monetary, currency and fiscal norms of the convergence. Respecting these last allows assuring the stability of public finances. The care for the condition of public finances, in this respecting the norms of the convergence, becomes – In the face of the threat of the exit from the euro zone of Greece, and also other countries – the superior problem. The thorough analysis of the sources of the budget deficit and the ways of covering it becomes necessary. The purpose of this article is analysis of degree of adaptation of public finances in Poland to requirements designated in the fiscal convergence process within the context of countries just passing the violent crisis of public finances as Greece, Spain or Portugal, and functioning in the euro zone.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00