Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Stan koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim ... - Rafał Warżała Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Stan koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim ... - Rafał Warżała

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Rafał M. Warżała

Tytuł: STAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OBLICZU DRUGIEJ FALI KRYZYSU LAT 2008-2011

Słowa kluczowe: kryzys, cykl koniunkturalny, wskaźnik koniunktury

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Rafał Warżała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Obitza 2, 10–725 Olsztyn

E-mail autora: rafal.warzala@uwm.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena stanu koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2008–2011. Jest to okres niezakończonego jeszcze kryzysu, którego początek przypada na koniec 2008 roku. Podstawą oceny stanu koniunktury jest analiza takich wielkości ekonomicznych, jak: stopa bezrobocia, poziom zatrudnienia, produkcja przemysłowa, produkcja budowlano-montażowa, sprzedaż detaliczna, dynamika płac, handel zagraniczny. W celu syntetycznej oceny stanu koniunktury gospodarczej regionu Warmii i Mazur, zbudowano dwa indeksy, uwzględniające bieżący i prognozowany stan koniunktury. Wyniki badań wskazują, iż po nieco lepszym pierwszym półroczu 2011 r., następuje wygaszanie tempa wzrostu, co można zaobserwować w malejącej dynamice wymienionych wielkości ekonomicznych.

Authors: Warżała Rafał M., PhD

Title: ECONOMIC STATUS IN THE WARMIA AND MAZURY IN THE FACE OF THE SECOND WAVE OF THE CRISIS OF 2008-2011 (Stan koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim w obliczu drugiej fali kryzysu lat 2008-2011.)

Keywords: crisis, business cycle, business cycle indicator

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Rafał Warżała, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Wydzial Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Obitza 2, 10-725 Olsztyn, Poland

E-mail: rafal.warzala@uwm.edu.pl

Abstract:  The aim of this article is to assess the economic situation in the Warmia and Mazury in 2008-2011. It is still period of unfinished crisis, starting in the end of 2008. The basis for assessment of the economic situation is the analysis of economic values such as: unemployment, level of employment, industrial production, construction and assembly production, retail sales, wage dynamics, foreign trade. With the synthetic evaluation of the economic situation of the region of Warmia and Mazury in view, there were built two indexes, taking into account current and projected state of prosperity. The results show that after a slightly better first half of 2011, follows suppressing of the growth rate, which can be seen in decreasing dynamics of these economic values.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00