Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Filozof i obywatel wobec społeczeństwa masowego Jaspers i Voegelin - Romuald Piekarski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Filozof i obywatel wobec społeczeństwa masowego Jaspers i Voegelin - Romuald Piekarski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Romuald Piekarski

Tytuł: FILOZOF I OBYWATEL WOBEC SPOŁECZEŃSTWA MASOWEGO: K. JASPERS I E.VOEGELIN

Słowa kluczowe: społeczeństwo masowe, Jaspers, Voegelin

Dyscyplina: FILOZOFIA POLITYKI

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zakład Filozofii Współczesnej, ul. Bażyńskiego 4, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: globrp@univ.gda.pl

Streszczenie: Treścią artykułu jest zestawienie Jaspersowskich diagnoz epoki z analizami Voegelina. Bardziej konkretnie Autora zajmuje tu kwestia przywództwa w społeczeństwach masowych oraz zagadnienie intelektualno-duchowych przesłanek narodowego socjalizmu, którym wiele uwagi poświęcili obaj autorzy. Porównanie tych myślicieli jest tym bardziej uzasadnione, że w metafizyce, filozofii religii czy ich antropologii filozoficznej występuje między nimi szereg zbieżności. Ponadto w centrum tekstu znalazło się zagadnienie intelektualnych i mentalnych przesłanek polityki w społeczeństwie masowym. W przekonaniu autora, zbieżności w myśli cywilizacyjno-politycznej Karla Jaspersa i Erica Voegelina zasługują ze wszech miar na naszą uwagę właśnie obecnie. Ich duchowe, intelektualno-moralne rozpoznania interesująco się uzupełniają i przeplatają. Czytając ich w naszych czasach nieco lepiej zaczynamy rozumieć sens klasycznej filozofii polityki, która chyba nigdy nie utraciła kontaktu z obywatelskim punktem widzenia na świat polityki.

Authors: professor Piekarski Romuald

Title: PHILOSOPHER AND CITIZEN TO THE MASS SOCJETY: K.JASPERS AND E.VOEGELIN (Filozof i obywatel wobec społeczeństwa masowego: K. Jaspers i E. Voegelin.)

Keywords: mass society, Jaspers, Voegelin

Discipline: POLITICAL PHILOSOPHY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zaklad Filozofii Wspolczesnej, ul. Bazynskiego 4, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: globrp@univ.gda.pl

Abstract: The article is a comparison of Jaspers’ diagnosis of the age with Voegelin’s analyzes. More specifically, the Author deals with the issue of leadership in mass societies and the problem of intellectual and spiritual premises of National Socialism, issues which occupied much attention of both philosophers. Comparison of these thinkers is even more reasonable as in metaphysics, philosophy of religion or their philosophical anthropology; there are a number of similarities among them. Moreover, in the centre of the text a question of intellectual and mental premises of the policy of mass society was placed. In the opinion of the Author, the convergence of civilization and political thought of Karl Jaspers and Eric Voegelin, by all means deserves our attention right now. Their spiritual, intellectual and moral recognitions are interestingly complementary and intertwined. Reading them in our day, we can understand the sense of classical political philosophy, which probably never lost contact with the civil point of view on world politics, a little better.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00