Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ... - Jacek Potulski, Tomasz Snarski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ... - Jacek Potulski, Tomasz Snarski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jacek Potulski, Tomasz Snarski

Tytuł: Odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych jako podmiotu zbiorowego

Słowa kluczowe: odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo, kredytowe, prawo karne gospodarcze

Dyscyplina: prawo

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80 - 952 Gdańsk

E-mail autoratsnarski@wp.pl

Streszczenie: Artykuł przedstawia odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim za czyny zabronione pod groźbą kary na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Autorzy analizują przesłanki tej odpowiedzialności, jej prawny charakter oraz dokonują krótkiej charakterystyki spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe mające formę spółdzielni, a tym samym posiadające osobowość prawną, są podmiotami zbiorowymi w rozumieniu polskiego prawa i powinny być przygotowane na ewentualną możliwość pociągnięcia ich nie tylko do odpowiedzialności cywilnoprawnej, administracyjnoprawnej, lecz także do odpowiedzialności prawnej o charakterze represyjnym, zbliżonej co prawda do odpowiedzialności karnej, lecz nie mającej, zdaniem Autorów artykułu, takiego charakteru.
Artykuł przedstawia odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim za czyny zabronione pod groźbą kary na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Autorzy analizują przesłanki tej odpowiedzialności, jej prawny charakter oraz dokonują krótkiej charakterystyki spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe mające formę spółdzielni, a tym samym posiadające osobowość prawną, są podmiotami zbiorowymi w rozumieniu polskiego prawa i powinny być przygotowane na ewentualną możliwość pociągnięcia ich nie tylko do odpowiedzialności cywilnoprawnej, administracyjnoprawnej, lecz także do odpowiedzialności prawnej o charakterze represyjnym, zbliżonej co prawda do odpowiedzialności karnej, lecz nie mającej, zdaniem Autorów artykułu, takiego charakteru.

Author: Potulski Jacek, PhD; Snarski Tomasz

Title: LIABILITY OF CO-OPERATIVE SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS AS A COLLECTIVE ENTITY (Odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych jako podmiotu zbiorowego.)

Keywords:collective entities’ responsibility, co-operative savings and loan association, economic law

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji, ul. Jana Bazynskiego 6, 80 - 952 Gdansk, Poland

E-mailtsnarski@wp.pl

Abstract: The article presents a collective entities’ responsibility in the Polish law for the offenses against law on the example of co-operative savings and loan associations. The authors analyze the conditions for this liability, its legal nature and briefly characterize co-operative savings and loan associations. 
According to Article 2 Paragraph 1 of the Act of October 28th 2002 on collective entities’ responsibility for acts prohibited under penalty, the collective entity is a legal entity and the establishment of a non-legal entity, which is granted with legal capacity by separate regulations, excluding State Treasury, units of local self-government and their compounds.
Co-operative savings and loan associations have a form of credit co-operatives, and thus have a legal personality, are collective entities under Polish law and should be prepared for any opportunity to bring them not only to civil liability, legal-administrative liability but also to the liability of a repressive character, similar which criminally responsibility, but not having, according to Authors of the article, such character.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00