Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Przemoc ekonomiczna na rynku kredytowym: przyczyny, przejawy i skutki - Grażyna Ancyparowicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Przemoc ekonomiczna na rynku kredytowym: przyczyny, przejawy i skutki - Grażyna Ancyparowicz

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Grażyna M. Ancyparowicz

Tytuł: Przemoc ekonomiczna na rynku kredytowym: przyczyny, przejawy i skutki

Słowa kluczowe: pieniądz, lichwa, kredyt, kapitał, banki, pośrednicy kredytowi

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Grażyna Ancyparowicz, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydział Finansów i Rachunkowości, ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice

E-mail autora: grazyna.ancyparowicz@prezydent.pl

Streszczenie: Przemoc ekonomiczna utrwala uprzywilejowaną pozycję jednych grup społecznych kosztem innych. Szczególnym rodzajem przemocy ekonomicznej jest lichwa. Działalność lichwiarzy polega na wykorzystaniu ekonomicznej przewagi wierzyciela nad dłużnikiem. Lichwa spotykała się z potępieniem moralistów, obecnie prawo określa dopuszczalną wysokość kosztów pożyczek i sankcje za złamanie obowiązujących przepisów. Mimo to pożyczkodawcy potrafią z pożytkiem dla siebie wykorzystywać luki prawne oraz niski poziom wiedzy swoich klientów. W skali światowej szczególnym rodzajem lichwy są programy naprawcze narzucane suwerennym państwom przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i inne globalne organizacje. Programy te mają chronić interes transnarodowych korporacji oraz powiązanych z nimi kompradorskich elit. Pokrzywdzonymi są wszyscy pozostali, choć nie zawsze zdają sobie sprawę ze swego położenia, nie wiedzą, że mają do czynienia z lichwą i przemocą ekonomiczną uprawianą na niespotykaną wcześniej skalę.

Author: professor Ancyparowicz Grażyna M.

Title: Economic violence in the credit market; causes, manifestations and consequences

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 4(69), pages: 101–114

Keywords: money, usury, credit, capital, banks, credit intermediaries

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Grażyna Ancyparowicz, Gornoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydzial Finansow i Rachunkowosci, ul. Harcerzy Wrzesnia 3, 40-659 Katowice, Poland

E-mail: grazyna.ancyparowicz@prezydent.pl

Abstract: Economic violence perpetuates the privileged position of some groups at the expense of others. A special type of economic violence is usury. Usurers have an advantage over the debtor and use it without scruple. Usury meets with condemnation of moralists, today permitted height of borrowing is determined by law. For breaking the rules and charge higher interest on loans there are severe penalties. Still, the lender, for their benefit can exploit loopholes in law and low level of knowledge of their clients. Recently, on a global scale a special kind of usury are remedial programs imposed by the International Monetary Fund, the World Bank and other global organizations on formally independent countries. These programs are designed to protect the interests of transnational corporations and comprador elites related with them. Victims are all the others, though not always people realize that they have to do with usury and economic violence on an unprecedented scale.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00