Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Krytyka spersonalizowanej obsługi klienta ze stanowisk ... -  Ferdinand Tablan Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Krytyka spersonalizowanej obsługi klienta ze stanowisk ... - Ferdinand Tablan

12,00 zł

1 inny produkt w tej samej kategorii:

Autor: dr Ferdinand Tablan

Tytuł: Krytyka spersonalizowanej obsługi klienta ze stanowiska personalizmu katolickiego

Słowa kluczowe: spersonalizowana obsługa klienta, katolicka nauka społeczna (KNS), intersubiektywność

Dyscyplina: FILOZOFIA, EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Ferdinand Tablan, Bellevue College, Philosophy Department, 3000 Landerholm Circle SE Bellevue, WA 98007-6406, USA

E-mail autora: ftablan@bellevuecollege.edu

Streszczenie: Artykuł niniejszy przedstawia analizę i krytykę etyczną obsługi spersonalizowanej według tradycji katolickiej nauki społecznej (KNS), mającej charakter zarówno katolicki, jak i personalistyczny. Dotyka on kwestii etycznych związanych z sytuacją, gdy świadczenie obsługi ma charakter spersonalizowany, a więc kwestii odnoszących się zarówno do klientów, jak i świadczących usługi. Artykuł skupia się na usługach niemających charakteru profesjonalnego (w wysublimowanym znaczeniu tego słowa), świadczonych przez nisko wykwalifikowanych pracowników wykonawczych w ramach podmiotów powstałych w celu zapewniania efektywnej obsługi szerokim rzeszom konsumentów. Obsługa klientów oznacza intersubiektywność, to jest interakcję pomiędzy dwiema osobami traktowanymi podmiotowo. Etyka zaś w kontekście obsługi to nie tylko traktowanie klientów sprawiedliwie; równie istotne są zagrożenia dla osobowości tych, którzy świadczą usługi, bowiem ich pracy nie da się oderwać od samego ich istnienia. Skupiając się na problemach etycznych pracy emocjonalnej i konsumeryzmu obsługi, zapewnianej człowiekowi, studium to dowodzi, że interakcja między ludźmi w procesie obsługi spersonalizowanej pociąga za sobą ryzyko oddzielania nas od naszego prawdziwego „ja” i separowania nas wzajemnie od siebie. Jeśli celem takiej obsługi jest stworzenie, w ramach stykania się ludzi ze sobą w biznesie, autentycznej relacji międzyludzkiej, ta ostatnia powstać może nawet w granicach obsługi niespersonalizowanej. Aby stworzyć autentyczną interakcję między ludźmi, nie musimy personalizować naszych działań. Musimy natomiast traktować się wzajemnie jako osoby.

Author: Tablan Ferdinand, PhD

Title: A Catholic-Personalist Critique of Personalized Customer Service

Source:Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 3(76), pages:

Keywords: personalized service, Catholic social teaching (CST), intersubjectivity

Discipline: PHILOSOPHY, ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address):Ferdinand Tablan, Bellevue College, Philosophy Department, 3000 Landerholm Circle SE Bellevue, WA 98007-6406, USA

E-mail: ftablan@bellevuecollege.edu

Abstract: This article presents an ethical analysis and critique of personalized service in the tradition of Catholic social teaching (CST) that is both Catholic and Personalist. It tackles the ethical issues involved when service delivery is personalized, issues that affect both the consumers and the service providers. It focuses on nonprofessional services that are offered by low-skilled blue-collar workers through corporations that are organized to produce efficient service to a high volume of consumers. Customer service involves intersubjectivity, that is, interaction between two persons as subjects. Ethics in the service context is not only about treating consumers in a just manner; the threats to the personhood of the service providers are also significant, for their work cannot be separated from their very being. By focusing on the ethical issues of emotional labor and consumerism of human service, the study will argue that the human interaction in personalized service runs the risk of alienating us from our authentic selves and from each other. If the objective of personalized service is to create authentic human relationship in the service encounter, the latter can arise even in a nonpersonalized service. We do not have to personalize our actions in order to create genuine human interaction. Instead, what we must do is to treat each other as persons.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00