Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Nowe formy wiary i duchowości w kontekście publicznej ... - Romuald Piekarski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Nowe formy wiary i duchowości w kontekście publicznej ... - Romuald Piekarski

12,00 zł

1 inny produkt w tej samej kategorii:

 

Autor: prof. dr hab. Romuald Piekarski

Tytuł: Nowe formy wiary i duchowości w kontekście publicznej obecności religii w życiu publicznym, postrzegane z perspektywy wybranych teoretyków cywilizacji

Słowa kluczowe: Ostwald Spengler, Arnold Toynbee, Eric Voegelin, doświadczenie sacrum, nowe formy ruchów religijnych oraz duchowości, cywilizacja Zachodu

Dyscyplina: FILOZOFIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

E-mail autora: filrp@univ.gda.pl

Streszczenie: Wielcy filozofowie czy teoretycy cywilizacji uznawali (i uznają) doniosłą rolę doświadczenia sacrum w budowaniu podstaw więzi moralnych, duchowych, jak również politycznych. Mam na myśli np. Ostwalda Spenglera, Arnolda Toynbee, oraz Erica Voegelina. Wymienieni myśliciele nie przewidywali poważnego rozwoju i ważniejszej roli publicznej tych nowych form wiary i duchowości, o jakich donoszą w ostatnich dekadach socjolodzy religii. Jednakże formy te nie byłyby dla nich prawdopodobnie specjalnie zaskakujące, gdyż spoglądali oni raczej sceptycznie na po-oświeceniowy sekularyzm. W niniejszym artykule dokonuję przeglądu opinii wymienionych filozofów, religioznawców i badaczy nowych form duchowości, a także ich długofalowych prognoz (powiązanych z publiczną obecnością religii) dotyczących przyszłości cywilizacji Zachodu.

Author: professor Piekarski Romuald

Title: The new forms of faith and spirituality in the context of the public presence of religion in public life, viewed from the perspective of selected theorists of civilization

Source:Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 3(76), pages:

Keywords: Ostwald Spengler, Arnold Toynbee, Eric Voegelin, experience of sacrum, new forms of faith and spirituality, Western civilization

Discipline: PHILOSOPHY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zaklad Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Wspolczesnej, ul. Bazynskiego 4, 80-309 Gdansk, Poland

E-mail: filrp@univ.gda.pl

Abstract: Great philosophers and theorists of civilization recognized (and recognize) the magnitude of the experience of sacrum in building the foundations of moral, spiritual and political ties. I mean, for example, Ostwald Spengler, Arnold Toynbee and Eric Voegelin. These thinkers did not anticipate the serious development and public importance of new forms of faith and spirituality, as reported by religious sociologists in recent decades. However, these forms would probably not be surprising to them, for they were rather sceptical of post-Enlightenment secularism. In this article, I review the opinions of the mentioned philosophers, religion scholars and researchers of new forms of spirituality, as well as their long-term predictions (related to the public presence of religion) concerning the future of Western civilization.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00