Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – niedostrzegane zalety - Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – niedostrzegane zalety - Jerzy Jankowski

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jerzy Jankowski

Tytuł: Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – niedostrzegane zalety

Słowa kluczowe: spółdzielczość, mieszkanie

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jerzy Jankowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot

E-mail autora: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Streszczenie:   Wszechstronna analiza regulacji prawnych dotyczących spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nakazuje odrzucić twierdzenie, iż nie ono gwarantuje zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osobom bliskim wobec członka spółdzielni, który aktualnie tym prawem dysponuje. Zważyć bowiem należy, iż jakkolwiek spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, to jednak w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych przewidziane zostały instrumenty, które umożliwiają osobom bliskim dla członka spółdzielni uzyskać to prawo w sytuacji, gdy po stronie pierwotnie uprawnionego członka ów tytuł do władania lokalem z jakiś przyczyn wygaśnie. Możliwość uzyskania (przejęcia) tego prawa ma przy tym charakter roszczenia wobec spółdzielni, którego realizacja może być dochodzona na drodze postępowania sądowego. Istotną cechą spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest także to, że jego dysponent – poprzez wypowiedzenie członkostwa w spółdzielni – może w każdej chwili wyzbyć się owego tytułu do zajmowanego lokalu. Wówczas uzyskuje on względem spółdzielni wierzytelność o wypłatę wartości rynkowej lokalu, do którego przysługiwało mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Z uwagi na te rozwiązania prawne przyjąć można, iż ekonomiczna wartość omawianego prawa w istocie rzeczy zbliża się do prawa własności lokalu.

Author: Jankowski Jerzy, PhD

Title: Cooperative tenancy right to the dwelling – unnoticed advantages

Source:Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 3(76), pages:

Keywords: cooperatives, flat

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address):Jerzy Jankowski, Spoldzielczy Instytut Naukowy, ul. Wladysława IV 22, 81-743 Sopot, Poland

E-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Abstract: A comprehensive analysis of the legal regulations concerning cooperative tenancy right to a dwelling demands rejecting of the claim that it does not guarantee providing of the housing to those close to the member of the cooperative, who is currently in possession of this right. It should be noted that although cooperative tenancy right to a dwelling is not inherited according to the rules set out in the Civil Code, the Housing Cooperatives Act provides the instruments that allow close relatives of a cooperative member to obtain that right, when the right of the legitimate member to occupy the premises will expire for some reason. The possibility of acquiring this right is a claim towards a cooperative, which execution can be claimed through legal proceedings. An important feature of cooperative tenancy right to a dwelling is also that its disposer – by denouncing membership in a cooperative – can get rid of that title for the occupied premises at any time. Then he obtains a receivable towards the cooperative for the payment of the market value of the premises, to which he had a cooperative tenancy right. Due to these legal solutions, it can be assumed that the economic value of the right in question is in fact approaching the ownership of the premises.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00