Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Podatność Unii Gospodarczej i Walutowej na szoki asymetryczne - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Podatność Unii Gospodarczej i Walutowej na szoki asymetryczne - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski

Tylko online

10,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski, dr Tomasz Michałowski

Tytuł: Podatność Unii Gospodarczej i Walutowej na szoki asymetryczne

Słowa kluczowe: Unia Gospodarcza i Walutowa, strefa euro, szoki asymetryczne, optymalny obszar walutowy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

E-mail autora: Eugeniusz Gostomski egostomski@wp.pl Tomasz Michałowski t.michalowski@ug.edu.pl

Streszczenie: Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest będąca najbardziej zintegrowanym obszarem walutowym na świecie Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW). Autorzy próbują odpowiedzieć na kilka pytań: W jakim stopniu można uznać ją za optymalny obszar walutowy (OOW)? Czy strefa euro w coraz większym stopniu spełnia kryteria OOW, czy też oddala się od tego, by być optymalnym obszarem walutowym? Jak to wpływa na niebezpieczeństwo pojawienia się szoków asymetrycznych w krajach należących do UGiW i jakie mają one możliwości złagodzenia ich negatywnego wpływu na swoje gospodarki? Unia Gospodarcza i Walutowa tylko w ograniczonym stopniu spełnia kryteria optymalnego obszaru walutowego, określone w teoriach odnoszących się do tego zjawiska. Po kilkunastu latach funkcjonowania strefy euro w niedużym stopniu przybliżyła się ona do optymalnego obszaru walutowego. Kraje członkowskie są nadal narażone na szoki asymetryczne, które w niedużym stopniu udaje się złagodzić za pomocą mobilności siły roboczej i kapitału oraz koordynacji polityki fiskalnej. 

Authors: professor Gostomski Eugeniusz, Michałowski Tomasz, PhD

Title: Susceptibility of the Economic and Monetary Union to asymmetric shocks

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 2 (75), pages: 105–115

Keywords: Economic and Monetary Union, euro area, asymmetric shocks, optimum currency area

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski egostomski@wp.pl Tomasz Michałowski t.michalowski@ug.edu.pl

Abstract: The subject of discussion in this paper is the Economic and Monetary Union (EMU), which is the most integrated currency area in the world. Authors try to answer a few questions: To what extent can it be regarded as the optimum currency area (OCA)? Is the Eurozone increasingly meeting the OCA criteria or is it moving away from being an optimum currency area? How does this affect the threat of asymmetric shocks in the EMU countries, and what can they do to mitigate their negative impact on their economies? The Economic and Monetary Union meets the criteria of the optimum currency area, specified in the theories related to this phenomenon, only to a limited extent. After a dozen or so years of functioning of the euro area, it is only a little closer to the optimum currency area. Member States are still vulnerable to asymmetric shocks, which only to a limited extent are mitigated by labour and capital mobility and fiscal policy coordination.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00