Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Funkcjonowanie organów spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi ... - Piotr Nazaruk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Funkcjonowanie organów spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi ... - Piotr Nazaruk

Tylko online

10,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Nazaruk

Tytuł: Funkcjonowanie organów spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Problematyka administracyjnoprawna – ocena skutków regulacji ustawowych ex post

Słowa kluczowe: spółka zarządzająca, port morski o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, ocena skutków regulacji

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Nazaruk, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Prawa, ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

E-mail autora: piotr.nazaruk@wp.pl

Streszczenie: W artykule dokonano oceny skutków regulacji ex post w zakresie obowiązywania ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich. Ocenę uzupełniono o komentarz do nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016r. (Dz.U. 2016.1954). Uwzględniając powyższe, autor przedstawił szczegółową ocenę aktualnie obowiązujących regulacji administracyjnoprawnych, dotyczących organów spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście). Analiza stanowi konstruktywną krytykę koncepcji legislacyjnej tzw. spółek specjalnych, o których mowa w art. 611 pkt. 11 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Jest ona nieudolnie realizowana od 20 lat w regulacjach ustrojowych spółek portowych. Dodatkowo wskazano na dysfunkcjonalność i nieefektywność administracyjnoprawnej metody regulacji przy kształtowaniu ustroju spółek portowych. Powyższe negatywnie wpływa przede wszystkim na interesy większościowego akcjonariusza, jakim jest Skarb Państwa, oraz eskaluje konflikty z gminami morskimi. Wykazano, iż wzrost znaczenia prywatnoprawnych instrumentów regulacji funkcjonowania spółek portowych (tj. k.s.h. w powiązaniu z soft law) wpłynąłby na efektywniejsze zarządzanie oraz długofalowy rozwój portów morskich. 

Author: Nazaruk Piotr, PhD

Title: Functioning of joint-stock companies' bodies managing seaports of fundamental importance for national economy. Administrative law issues – ex-post statutory impact assessment

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 2 (75), pages: 61–66

Keywords: managing company, seaport of fundamental importance for the national economy, statutory impact assessment

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Nazaruk, Europejska Wyzsza Szkola Prawa i Administracji w Warszawie, Wydzial Prawa, ul. Grodzienska 21/29, 03-750 Warszawa, Poland

E-mail: piotr.nazaruk@wp.pl

Abstract: In the article the author made an expost statutory impact assessment concerning the Ports and Harbours Act dated December 20th 1996. The assessment has been supplemented by a commentary to the Act amendment dated November 16th 2016 (Journal of Laws 2016.1954). Considering the above, the author presented a thorough assessment of the currently applicable administrative law regulations relating to joint-stock companies' bodies, managing seaports of fundamental importance for national economy (namely Gdansk, Gdynia, Szczecin and Swinoujscie). The analysis constitutes a rational criticism of legislative concept of the so-called special companies, referred to in article 611 point 11 of the Commercial Companies Code. During the last 20 years the said concept is being ineptly implemented by statutory regulations of portbased companies. The incongruity and inefficiency of the administrative law method of regulating the formation of port-based companies' system has also been indicated. The above has a negative impact on the controlling shareholder's (i.e. the State Treasury) interests, and escalates conflicts with local municipalities. It has been indicated that the increased importance of the private law regulatory instruments concerning port-based companies' functioning (i.e. Commercial Companies Code in relation to soft law) would have a positive impact on the effectiveness of management and long-term development of seaports.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00